Top 33 vragen en antwoorden over sollicitatiegesprekken bij investment banking

Hier zijn de interviewvragen en antwoorden bij Investment Banking voor zowel eerstejaars als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Wat is een andere term voor de divisie Investment Banking?

Investment Banking wordt ook wel Corporate Finance genoemd.


2) Waarom bent u geïnteresseerd in Investment Banking?

Deze vraag wordt gesteld om na te gaan of de kandidaat geïnteresseerd is in zijn begrip van de investering Bankieren.

Daarom moet u op de hoogte zijn van de bepaalde belangrijke vaardigheden en eigenschappen die voor deze baan vereist zijn. Geef daarbij ook aan waarom jij denkt een geschikte kandidaat te zijn voor deze functie.

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over interviews met investeringsbankieren


3) Wat is een formule om het werkkapitaal te berekenen?

De formule is

Werkkapitaal = Vlottende activa – Kortlopende schulden.


4) Wat zijn doorgaans de kosten van schulden of aandelen?

De kosten van eigen vermogen zijn altijd hoger dan de kosten van schulden, omdat de kosten die verband houden met het lenen van schulden fiscaal aftrekbaar zijn. Bovendien zijn de kosten van eigen vermogen hoger omdat aandelenbeleggers, in tegenstelling tot kredietverstrekkers, geen garantie hebben op vaste betalingen.

Schulden zijn minder duur omdat de rentebetaling ervan als een uitgave wordt beschouwd. Schulden krijgen ook de voorkeur in de kapitaalstructuur van een bedrijf. Dus in de situatie van liquidatie of faillissement krijgen de schuldhouders eerst hun fonds betaald, vóór de aandeelhouders.


5) Wat betekent WACC?

WACC staat voor Gewogen gemiddelde kapitaalkosten. Het is een berekening van het kapitaal van een organisatie die proportioneel wordt gewogen. Het omvat elke bron van kapitaal en houdt rekening met factoren als afschrijvingen, belastingtarieven, schulden en eigen vermogen.


6) Wat zijn de essentiële kwaliteiten om investeringsbankier te worden?

De vaardigheden die nodig zijn om Investment Banker te worden zijn:

 • Sterke kwantitatieve/analytische vaardigheden
 • Superieure aandacht voor detail
 • Moet een solide werkethiek hebben
 • Uitstekende mondelinge, mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • In staat om meerdere projectdeadlines te beheren
 • Positief en geef nooit op
 • Drive en vastberadenheid
 • Efficiënt tijdbeheer
 • Communicatief vermogen:
 • Volledige aandacht voor detail
 • Vermogen om snel te leren
 • Out-of-box kunnen denken
Sollicitatievragen bij Investment Banking
Sollicitatievragen bij Investment Banking

7) Wat zijn uw carrièredoelen op de lange termijn als investeringsbankier?

Deze vraag wordt gesteld om te weten of u uw carrière serieus neemt en klaar bent om in dit vakgebied te werken. Het is een financiële klus, dus het is voor de Bank van cruciaal belang om een ​​kandidaat aan te nemen die bereid is om voor langere tijd bij dezelfde Bank te werken.


8) Bespreek de risico's die u heeft genomen als uw leven?

Ik ben van nature erg conservatief en neem niet graag te veel risico. Dat betekent echter zeker niet dat ik nooit mijn kansen grijp. Dus als ik risico's neem, is dat altijd gebaseerd op de rationele analyse. Het stelt mij in staat succes te garanderen en ook de risico's te begrijpen voordat ik de sprong waag.

Als investeringsbankier moet u meestal moeilijke beslissingen nemen. Voordat u een besluit neemt, moet u rekening houden met politieke veranderingen en markttrends. Daarom moet u aantonen dat u berekende risico's kunt nemen en blijk kunt geven van adequate analytische vaardigheden.

Hier moet u ook de logische aannames benadrukken die u heeft gedaan bij het nemen van een risicovolle beslissing. Bij Investment Banking gaat het meer om ‘ongeveer goed’ in plaats van ‘precies accuraat’.


9) Wat is het monetaire beleid?

Monetair beleid is een methode waarmee de regering, de Centrale Bank, van een land de geldhoeveelheid controleert. Het is de beschikbaarheid van geld, en de kosten van geld of de rentevoet, om te voldoen aan een reeks doelstellingen die gericht zijn op de groei en stabiliteit van de economie.


10) Wat is het witwassen van geld?

Witwassen van geld is het proces waarbij de schijn wordt gewekt dat een groot deel van het geld dat is verkregen uit criminele activiteiten, zoals terroristische activiteiten en drugshandel, afkomstig is uit een legitieme bron.

Sollicitatievragen bij Investment Banking
Sollicitatievragen bij Investment Banking

11) Wat denk je dat een analist op een normale dag doet als investeringsbankier?

Als Investment Banker verwacht ik dat mijn werktijden lang zullen zijn. Ik moet financiële modellen uitvoeren, pitchbooks maken, due diligence doen en indien nodig klanten ontmoeten.


12) Wat is het verschil tussen commercieel bankieren en investeringsbankieren?

Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee:

Commerciële bank:

 • Het accepteert deposito's van klanten en verstrekt met dit geld commerciële leningen.
 • Het merendeel van de door commerciële banken verstrekte leningen wordt als activa op de balans van de bank aangehouden.

Investeringsbank:

 • Het fungeert als intermediair tussen bedrijven en investeerders.
 • Het accepteert geen deposito's, maar verkoopt in plaats daarvan beleggingen, adviseert over fusies en overnames en houdt leningen/aandelen vast die door de bank zijn uitgegeven.

13) Wat is een uitgestelde belastingvordering?

Er wordt een uitgestelde belastingvordering gecreëerd wanneer een bedrijf meer belasting aan de IRS betaalt dan op zijn winst- en verliesrekening staat vermeld. Het wordt gecreëerd op basis van netto-exploitatieverliezen en verschillen in opbrengstverantwoording.


14) Wat is een eerlijkheidsopinie?

Een fairness opinion is een onafhankelijke beoordeling. Het wordt uitgegeven door een Investeringsbank. Het omvat voornamelijk de prijs die wordt aangeboden bij een fusie of overname. Het biedt een vaste vergoeding, doorgaans door een instelling die niet bij de transactie betrokken is.


15) Wat is bèta?

Bèta is een maatstaf voor het risico van specifieke aandelen. Het wordt berekend als de covariantie tussen het aandelenrendement en het totale rendement op de aandelenmarkt, gedeeld door de verandering in het door de markt gegeven rendement. Standaard is bèta 1.0.

 • Aandelen met een bèta > 1 worden als riskanter beschouwd in vergelijking met de markt.
 • Een aandeel met bèta < 1 wordt als minder riskant beschouwd.

16) Wanneer moet een bedrijf worden gewaardeerd op basis van een omzetveelvoud versus EBITDA?

Een bedrijf met een negatieve winst en EBITDA zal waarschijnlijk betekenisloze EBITDA-multiples hebben. Dat komt omdat omzetmultiples meer inzicht geven in de EBITA.


17) Waarom zouden twee bedrijven fuseren?

Enkele belangrijke redenen achter de fusie van twee bedrijven zijn:

 1. Vergroten van mogelijkheden
 2. Verkrijg een concurrentievoordeel ten opzichte van een groter marktaandeel
 3. Diversificatie van producten of diensten
 4. Aanzienlijke kostenbesparingen bij de fusieonderneming.

18) Wat is CAPM?

CAPM is het Capital Asset Pricing Model. Het is ontworpen om het verwachte rendement op de investering te vinden. Hiermee kunt u de disconteringsvoet voor de kasstromen van een bedrijf schatten.


19) Hoe bereken ik de bèta voor een specifiek bedrijf?

Het berekenen van bèta's voor historische rendementen is een berekening van toekomstige bèta vanwege schattingsfouten. De bèta's van vergelijkbare bedrijven zijn onnauwkeurig vanwege de verschillende mate van hefboomwerking.

Daarvoor maak je gebruik van de bèta's van deze vergelijkbare bedrijven als zodanig:

β Unlevered = β(Levered) / [1+ (Debt/Equity) (1-T)]

Vervolgens moet u de gemiddelde niet-levered bèta berekenen, waarbij u deze bèta opnieuw aflevert op de kapitaalstructuur van het doelbedrijf:

β Levered = β(Unlevered) x [1+(Debt/Equity) (1-T)]

20) Wat maakt een goed financieel model?

Het opbouwen van een financieel systeem vereist veel oefening. Het beste financiële model is een model dat alle belangrijke drijfveren van het bedrijf identificeert. Het is altijd accuraat en precies. Het model moet dynamische scenario's van ingebouwde analyse en foutcontrole kunnen verwerken.


21) Wat is het belangrijkste verschil tussen boekhouding op kasbasis en boekhouding op transactiebasis?

Op contanten gebaseerd staat bekend als inkomsten en uitgaven wanneer contant geld wordt ontvangen of uitbetaald. Aan de andere kant erkent de boekhouding op transactiebasis de opbrengsten wanneer de inning redelijk zeker is en worden de kosten erkend wanneer ze worden gemaakt in plaats van wanneer ze in contanten worden uitbetaald.


22) Wat is de formule om de ondernemingswaarde te berekenen?

De formule om de ondernemingswaarde te berekenen is:

Market value of equity + debt + preferred stock + minority interest cash.

23) Wat is het verschil tussen ondernemingswaarde en aandelenwaarde?

Ondernemingswaarde: Het is de waarde van de activiteiten van een onderneming die kan worden toegerekend aan alle kapitaalverschaffers. Het is ook belangrijk om de ondernemingswaarde te beschouwen als de overnamewaarde. De belangrijkste behoefte aan ondernemingswaarde is het creëren van waarderingsverhoudingen/maatstaven.

Aandelenwaarde: een component van de ondernemingswaarde die slechts het deel van de waarde vertegenwoordigt dat aan de aandeelhouders kan worden toegerekend.


24) Wat is de betekenis van goede wil? Hoe wordt het berekend?

Het is het type immateriële activa. Het wordt gecreëerd bij een overname en weerspiegelt de waarde van een bedrijf die niet wordt erkend uit zijn andere activa en andere verplichtingen. Goodwill wordt berekend door de boekwaarde af te trekken van de aankoopprijs van het eigen vermogen die voor het aandeel van de onderneming is betaald.

De boekhoudregels bepalen echter duidelijk dat die goodwill in elke periode moet worden terugbetaald. Goodwill is ook afhankelijk van de balans van het bedrijf.


25) Wanneer moet een bedrijf aandelen uitgeven in plaats van schulden om zijn activiteiten te financieren?

In de volgende situaties geeft het bedrijf eigen vermogen uit in plaats van schulden.

 • Als het bedrijf van mening is dat de aandelenkoers te hoog is, kan dat gebeuren verhogen een grote hoeveelheid kapitaal in verhouding tot het verkochte percentage van het eigendom.
 • Als het bedrijf van plan is om in nieuwe projecten te investeren, genereert het mogelijk geen onmiddellijke of consistente kasstromen om rentebetalingen te doen.
 • In de situatie waarin een bedrijf zijn kapitaalstructuur wil aanpassen of schulden wil afbetalen.
 • In het geval dat de eigenaren van een bedrijf een deel van hun eigendom willen verkopen.

26) Wat is 'Fusies en overnames'?

Fusies en overnames is een term die verwijst naar de consolidatie van bedrijven of activa. Het omvat een aantal verschillende transacties, zoals fusies, overnames, consolidaties, biedingen, aankoop van activa en managementovernames.


27) Wat is een ruil?

Swap is een verschil in rentetarieven op leningen tussen twee valuta's. Het wordt op de rekening gestort of in rekening gebracht wanneer de klant een handelspositie voor de volgende dag doorrolt. Swap kan zowel positief als negatief zijn.


28) Waarom moet u contant geld aftrekken van de ondernemingswaardeformule?

Contant geld wordt afgetrokken bij het berekenen van de waarde van de onderneming, omdat dit als een niet-operationeel actief wordt beschouwd. Verder is contant geld altijd opgenomen in de aandelenwaarde.


29) Wat is DCF?

Een verdisconteerde kasstroom wordt kortweg DCF genoemd. Het is een waarderingsmethode die wordt gebruikt om de lucrativiteit van een investeringsmogelijkheid te schatten. Het kan worden uitgevoerd door gebruik te maken van vrije kasstroomprojecties en deze te verdisconteren om de contante waarde te verkrijgen. Het wordt ook gebruikt om het potentieel voor de specifieke investering te evalueren. Als de waarde is aangekomen met behulp van DCF-analyse. Over het algemeen is dit hoger dan de huidige kosten van de investering.


30) Wat is een leveraged buy-out?

Leverage buy-out is een term die verwijst naar het gebruik van geleend geld om een ​​ander bedrijf te kopen of erin te investeren. In sommige gevallen kan de verhouding tussen schulden en eigen vermogen oplopen tot 90-10.


31) Leg een investering met vaste rente uit

Vastrentende beleggingen zijn langetermijnobligaties. Het belooft een rendement van alle beleggingen op hun vervaldatum.

Investering
Investering

32) Wat zijn dingen die de gezondheid van een aandelenportefeuille beïnvloeden?

De gezondheid van een aandelenportefeuille hangt altijd af van de bestanddelen ervan en de correlatie daartussen. Beleggers kunnen bijvoorbeeld zoeken naar aandelen die negatief gecorreleerd zijn om hun marktportefeuille te beschermen.


33) Wat zijn de belangrijkste waarderingsmethoden?

Er zijn drie veelgebruikte waarderingsmethoden.

 1. Vergelijkbare bedrijfsanalyse
 2. Analyse van precedenttransacties en
 3. Discounted Cashflow-analyse.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

8 reacties

 1. #7: Gearchiveerd moet een veld zijn. Aandacht voor detail. Plz repareren.

  1. Hallo, bedankt voor het vestigen van de aandacht. Het is gecorrigeerd.

 2. Er wordt zeer goede informatie verstrekt. Bedankt.

 3. avatar Amruta Mutke zegt:

  Welke locatie van de cursus investment banking

 4. avatar Ajit Kothari zegt:

  Zeer goede verzameling vragen en antwoorden

 5. De antwoorden zijn heel eenvoudig en effectief

 6. avatar Auteur Shelby zegt:

  bedankt de goede vragen en leg alle vragen heel mooi uit
  bedankt het is nuttig voor mij

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *