Top 50 interviewvragen en antwoorden over gegevensstructuur

Hier zijn Data Structures-interviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

1) Wat is datastructuur?

Datastructuur verwijst naar de manier waarop gegevens worden georganiseerd en gemanipuleerd. Er wordt gezocht naar manieren om de toegang tot gegevens efficiënter te maken. Bij het omgaan met de datastructuur concentreren we ons niet alleen op één stuk data, maar op de verschillende sets data en hoe deze op een georganiseerde manier met elkaar in verband kunnen worden gebracht.


2) Maak onderscheid tussen bestands- en structuuropslagstructuur.

Het belangrijkste verschil tussen beide datastructuren is het geheugengebied waartoe toegang wordt verkregen. Als het gaat om de structuur waarin het hoofdgeheugen van het computersysteem zich bevindt, wordt dit de opslagstructuur genoemd. Als we te maken hebben met een hulpstructuur, noemen we deze bestandsstructuren.

Gratis pdf-download: interviewvragen en antwoorden over gegevensstructuren


3) Wanneer kan een binaire zoekopdracht het beste worden toegepast?

Een binaire zoekopdracht is een algoritme dat het beste kan worden toegepast om een ​​lijst te doorzoeken wanneer de elementen al in volgorde of gesorteerd zijn. De lijst wordt doorzocht vanaf het midden, zodat als de middelste waarde niet de doelzoeksleutel is, wordt gecontroleerd of de zoekopdracht wordt voortgezet in de onderste helft van de lijst of in de hogere helft. Het splitsen en zoeken gaat dan op dezelfde manier verder.


4) Wat is een gekoppelde lijst?

Een gekoppelde lijst is een reeks knooppunten waarbij elk knooppunt is verbonden met het daaropvolgende knooppunt. Dit vormt een kettingachtige schakel voor dataopslag.


5) Hoe verwijs je naar alle elementen in één dimensie? reeks?

Om naar alle elementen in een eendimensionale array te verwijzen, moet je een geïndexeerde lus gebruiken, zodat de teller loopt van 0 tot de arraygrootte min één. Op deze manier kunt u op volgorde naar alle elementen verwijzen door de lusteller als array-subscript te gebruiken.


6) Op welke gebieden worden datastructuren toegepast?

Datastructuren zijn essentieel in vrijwel elk aspect waarbij data betrokken is. Over het algemeen worden algoritmen met een efficiënte datastructuur toegepast op de volgende gebieden: numerieke analyse, besturingssysteem, AI, compilerontwerp, databasebeheer, grafische weergave en statistische analyse, om er maar een paar te noemen.

Sollicitatievragen over datastructuren

7) Wat is LIFO?

LIFO is een korte vorm van Last In First Out. Het verwijst naar de manier waarop gegevens worden benaderd, opgeslagen en opgehaald. Met dit schema moeten de gegevens die het laatst zijn opgeslagen, de gegevens zijn die als eerste moeten worden geëxtraheerd. Dit betekent ook dat om toegang te krijgen tot de eerste gegevens, eerst alle andere gegevens die vóór deze eerste gegevens zijn opgeslagen, moeten worden opgehaald en geëxtraheerd.


8) Wat is een wachtrij?

Een wachtrij is een gegevensstructuur die een lijst of gegevensstroom kan simuleren. In deze structuur worden aan het ene uiteinde nieuwe elementen ingevoegd en aan het andere uiteinde bestaande elementen verwijderd.


9) Wat zijn binaire bomen?

Een binaire boom is een type gegevensstructuur met twee knooppunten: een linkerknooppunt en een rechterknooppunt. Bij het programmeren zijn binaire bomen een uitbreiding van de gekoppelde lijststructuren.

Binaire zoekboom

10) Welke datastructuren worden toegepast bij het omgaan met een recursieve functie?

Recursie, is een functie die zichzelf aanroept op basis van een beëindigende voorwaarde, en maakt gebruik van de stapel. Met behulp van LIFO slaat een aanroep naar een recursieve functie het retouradres op, zodat deze weet hoe hij moet terugkeren naar de aanroepende functie nadat de oproep is beëindigd.


11) Wat is een stapel?

Een stapel is een datastructuur waarin alleen het bovenste element toegankelijk is. Terwijl gegevens in de stapel worden opgeslagen, worden alle gegevens naar beneden geduwd, waarbij de meest recent toegevoegde gegevens bovenaan blijven staan.


12) Leg de binaire zoekboom uit

Een binaire zoekboom slaat gegevens zo op dat ze zeer efficiënt kunnen worden opgehaald. De linker subboom bevat knooppunten waarvan de sleutels kleiner zijn dan de sleutelwaarde van het knooppunt, terwijl de rechter subboom knooppunten bevat waarvan de sleutels groter zijn dan of gelijk zijn aan de sleutelwaarde van het knooppunt. Bovendien zijn beide subbomen ook binaire zoekbomen.


13) Wat zijn multidimensionale arrays?

Multidimensionale arrays maken gebruik van meerdere indexen om gegevens op te slaan. Het is handig bij het opslaan van gegevens die niet kunnen worden weergegeven met behulp van eendimensionale indexering, zoals gegevensrepresentatie in een bordspel, tabellen met gegevens die in meer dan één kolom zijn opgeslagen.


14) Worden gekoppelde lijsten beschouwd als lineaire of niet-lineaire datastructuren?

Het hangt ervan af waar u gekoppelde lijsten wilt toepassen. Als u deze op opslag baseert, wordt een gekoppelde lijst als niet-lineair beschouwd. Aan de andere kant, als u deze baseert op toegangsstrategieën, wordt een gekoppelde lijst als lineair beschouwd.


15) Hoe helpt dynamische geheugentoewijzing bij het beheren van gegevens?

Naast de mogelijkheid om eenvoudige gestructureerde gegevenstypen op te slaan, kan dynamische geheugentoewijzing afzonderlijk toegewezen gestructureerde blokken combineren om samengestelde structuren te vormen die naar behoefte uitzetten en inkrimpen.


16) Wat is FIFO?

FIFO staat voor First-in, First-out en wordt gebruikt om weer te geven hoe gegevens in een wachtrij worden benaderd. Gegevens die het langst in de wachtrijlijst zijn ingevoegd, zijn de gegevens die het eerst worden verwijderd.


17) Wat is een geordende lijst?

Een geordende lijst is een lijst waarin de positie van elk knooppunt in de lijst wordt bepaald door de waarde van zijn sleutelcomponent, zodat de sleutelwaarden een oplopende volgorde vormen naarmate de lijst wordt doorlopen.


18) Wat is samenvoegsortering?

Sorteren samenvoegen is een verdeel-en-heers-aanpak voor het sorteren van de gegevens. In een reeks gegevens worden aangrenzende gegevens samengevoegd en gesorteerd om grotere gesorteerde lijsten te creëren. Deze gesorteerde lijsten worden vervolgens weer samengevoegd tot een nog grotere gesorteerde lijst, die doorgaat totdat u één enkele gesorteerde lijst heeft.


19) Maak onderscheid tussen NULL en VOID

Null is een waarde, terwijl Void een gegevenstype-ID is. Een variabele die een Null-waarde krijgt, geeft een lege waarde aan. De leegte wordt gebruikt om te identificeren dat pointers geen initiële grootte hebben.


20) Wat is het belangrijkste voordeel van een gekoppelde lijst?

Een gekoppelde lijst is een ideale gegevensstructuur omdat deze eenvoudig kan worden gewijzigd. Dit betekent dat het bewerken van een gekoppelde lijst werkt, ongeacht het aantal elementen in de lijst.


21) Wat is het verschil tussen een PUSH en een POP?

Pushen en knallen heeft betrekking op de manier waarop gegevens in een stapel worden opgeslagen en opgehaald. Een push geeft aan dat er gegevens aan worden toegevoegd, wat betekent dat gegevens in de stapel worden “geduwd”. Aan de andere kant duidt een pop op het ophalen van gegevens, en verwijst het in het bijzonder naar de bovenste gegevens waartoe toegang wordt verkregen.


22) Wat is een lineaire zoekopdracht?

Een lineaire zoekopdracht verwijst naar de manier waarop een doelsleutel wordt doorzocht in een sequentiële datastructuur. Bij deze methode wordt elk element in de lijst gecontroleerd en vergeleken met de doelsleutel. Het proces wordt herhaald totdat het bestand is gevonden of het einde van het bestand is bereikt.


23) Hoe beïnvloedt de declaratie van variabelen de geheugentoewijzing?

De hoeveelheid geheugen die moet worden toegewezen of gereserveerd, hangt af van het gegevenstype van de variabele die wordt gedeclareerd. Als bijvoorbeeld wordt aangegeven dat een variabele van het integer-type is, worden er 32 bits geheugenopslag gereserveerd voor die variabele.


24) Wat is het voordeel van de heap ten opzichte van een stapel?

De hoop is flexibeler dan de stapel. Dat komt omdat geheugenruimte voor de heap dynamisch kan worden toegewezen en indien nodig weer kan worden toegewezen. Het geheugen van de heap kan echter soms langzamer zijn in vergelijking met die stapel.


25) Wat is een postfix-expressie?

Een postfix-expressie is een expressie waarin elke operator zijn operanden volgt. Het voordeel van dit formulier is dat het niet nodig is subexpressies tussen haakjes te groeperen of rekening te houden met de prioriteit van operators.


26) Wat is gegevensabstractie?

Data-abstractie is een krachtig hulpmiddel om complexe dataproblemen op te splitsen in beheersbare brokken. Dit wordt toegepast door in eerste instantie de betrokken dataobjecten te specificeren en de bewerkingen die op deze dataobjecten moeten worden uitgevoerd, zonder al te veel zorgen te maken over hoe de dataobjecten zullen worden weergegeven en in het geheugen zullen worden opgeslagen.


27) Hoe voeg je een nieuw item in een binaire zoekboom in?

Ervan uitgaande dat de in te voegen gegevens een unieke waarde zijn (dat wil zeggen, geen bestaand item in de boom), controleer dan eerst of de boom leeg is. Als het leeg is, plaatst u het nieuwe item gewoon in het hoofdknooppunt. Als het niet leeg is, raadpleeg dan de sleutel van het nieuwe item. Als het kleiner is dan de sleutel van de root, plaats het dan in de linker subboom van de root, anders plaats je het in de rechter subboom van de root.


28) Hoe werkt een selectiesortering voor een array?

De selectiesortering is een redelijk intuïtief sorteeralgoritme, maar niet noodzakelijkerwijs efficiënt. In dit proces wordt eerst het kleinste element gelokaliseerd en geschakeld met het element op subscript nul, waardoor het kleinste element op de eerste positie wordt geplaatst.

Het kleinste element dat overblijft in de subarray wordt dan naast de subscripts 1 tot en met n-1 geplaatst en geschakeld met het element op subscript 1, waardoor het op een na kleinste element op de tweede positie komt te staan. De stappen worden op dezelfde manier herhaald tot het laatste element.


29) Hoe beïnvloeden ondertekende en niet-ondertekende getallen het geheugen?

Bij getallen met teken wordt het eerste bit gebruikt om aan te geven of het positief of negatief is, waardoor je een bit tekort komt. Bij niet-ondertekende nummers heb je alle bits beschikbaar voor dat nummer. Het effect is het best zichtbaar in het getalbereik (een 8-bits getal zonder teken heeft een bereik van 0-255, terwijl het 8-bits getal met teken een bereik heeft van -128 tot +127.


30) Wat is het minimumaantal knooppunten dat een binaire boom kan hebben?

Een binaire boom kan minimaal nul knooppunten hebben, wat gebeurt wanneer de knooppunten NULL-waarden hebben. Verder kan een binaire boom ook 1 of 2 knooppunten hebben.


31) Wat zijn dynamische datastructuren?

Dynamische datastructuren zijn structuren die tijdens de uitvoering van een programma uitzetten en inkrimpen. Het biedt een flexibele manier om gegevens te manipuleren, omdat het zich kan aanpassen aan de grootte van de gegevens.


32) In welke datastructuren worden pointers toegepast?

Pointers die worden gebruikt in een gekoppelde lijst hebben verschillende toepassingen in de datastructuur. Datastructuren die gebruik maken van dit concept zijn onder meer de Stack, Queue, Linked List en Binary Tree.


33) Leiden alle aangifteverklaringen tot een vaste reservering in het geheugen?

De meeste verklaringen doen dat, met uitzondering van aanwijzingen. Pointer-declaratie wijst geen geheugen toe voor gegevens, maar voor het adres van de pointervariabele. De daadwerkelijke geheugentoewijzing voor de gegevens vindt plaats tijdens runtime.


34) Wat zijn ARRAY's?

Bij het omgaan met arrays worden gegevens opgeslagen en opgehaald met behulp van een index die verwijst naar het elementnummer in de gegevensreeks. Dit betekent dat gegevens in willekeurige volgorde toegankelijk zijn. Bij het programmeren wordt een array gedeclareerd als een variabele met een aantal geïndexeerde elementen.


35) Wat is het minimumaantal wachtrijen dat nodig is bij het implementeren van een prioriteitswachtrij?

Het minimumaantal wachtrijen dat in dit geval nodig is, is twee. De ene wachtrij is bedoeld voor het sorteren van prioriteiten, terwijl de andere wachtrij wordt gebruikt voor de daadwerkelijke opslag van gegevens.


36) Welk sorteeralgoritme wordt als het snelste beschouwd?

Er zijn veel soorten sorteeralgoritmen: snel sorteren, bellen sorteren, ballon sorteren, radix sorteren, samenvoegen sorteren, enz. Niet één kan als de snelste worden beschouwd, omdat elk algoritme is ontworpen voor een bepaalde datastructuur en dataset. Het hangt af van de dataset die u wilt sorteren.


37) Maak onderscheid tussen STACK en ARRAY.

Stack volgt een LIFO-patroon. Het betekent dat de toegang tot gegevens een reeks volgt, waarbij de laatste gegevens worden opgeslagen en de eerste wordt geëxtraheerd. Arrays volgen daarentegen geen bepaalde volgorde en zijn in plaats daarvan toegankelijk door te verwijzen naar het geïndexeerde element binnen de array.


38) Geef een basisalgoritme voor het doorzoeken van een binaire zoekboom.

1.Als de boom leeg is, bevindt het doel zich niet in de boom, beëindig het zoeken
2. als de boom niet leeg is, bevindt het doel zich in de boom
3. controleer of het doel zich in het hoofditem bevindt
4. Als een doel niet in het rootitem staat, controleer dan of een doel kleiner is dan de waarde van de root
5. als een doel kleiner is dan de waarde van de wortel, doorzoek dan de linker subboom
6. Zoek anders in de juiste subboom


39) Wat is een dequeue?

Een dequeue is een wachtrij met twee uiteinden. Dit is een structuur waarin elementen aan beide uiteinden kunnen worden ingevoegd of verwijderd.


40) Wat is een bellensoort en hoe voer je deze uit?

Een bellensortering is een sorteertechniek die kan worden toegepast op datastructuren zoals een array. Het werkt door aangrenzende elementen te vergelijken en hun waarden uit te wisselen als ze niet in orde zijn. Deze methode laat de kleinere waarden naar de top van de lijst ‘bubbelen’, terwijl de grotere waarde naar de bodem zakt.


41) Wat zijn de onderdelen van een gekoppelde lijst?

Een gekoppelde lijst bestaat doorgaans uit twee delen: de kop en de staart. Tussen de kop en de staart liggen de eigenlijke knooppunten. Al deze knooppunten zijn opeenvolgend met elkaar verbonden.


42) Hoe werkt selectiesortering?

Selectie sorteren werkt door het kleinste getal uit de lijst te kiezen en dit vooraan te plaatsen. Dit proces wordt herhaald voor de tweede positie aan het einde van de lijst. Het is het eenvoudigste sorteeralgoritme.


43) Wat is een grafiek?

Een grafiek is een type gegevensstructuur die een reeks geordende paren bevat. Deze geordende paren worden ook wel randen of bogen genoemd en worden gebruikt om knooppunten met elkaar te verbinden waar gegevens kunnen worden opgeslagen en opgehaald.


44) Onderscheid lineair van een niet-lineaire datastructuur.

De lineaire datastructuur is een structuur waarin data-elementen aan elkaar grenzen. Voorbeelden van lineaire gegevensstructuren zijn arrays, gekoppelde lijsten, stapels en wachtrijen. Aan de andere kant is een niet-lineaire datastructuur een structuur waarin elk data-element verbinding kan maken met meer dan twee aangrenzende data-elementen. Voorbeelden van niet-lineaire datastructuren zijn onder meer bomen en grafieken.


45) Wat is een AVL-boom?

Een AVL-boom is een type binaire zoekboom die altijd gedeeltelijk in evenwicht is. Het saldo wordt gemeten als het verschil tussen de hoogten van de subbomen vanaf de wortel. Het was bekend dat deze zelfbalancerende boom de eerste datastructuur was die als zodanig werd ontworpen.

AVL-boom

46) Wat zijn dubbel gelinkte lijsten?

Dubbel gekoppelde lijsten zijn een speciaal type gekoppelde lijsten waarbij het doorlopen van de gegevenselementen in beide richtingen kan plaatsvinden. Dit wordt mogelijk gemaakt door twee links in elk knooppunt te hebben, één die linkt naar het volgende knooppunt en een andere die verbinding maakt met het vorige knooppunt.


47) Wat is het algoritme van Huffman?

Het algoritme van Huffman wordt gebruikt voor het maken van uitgebreide binaire bomen met een minimale gewogen padlengte ten opzichte van de gegeven gewichten. Het maakt gebruik van een tabel die de frequentie van voorkomen voor elk gegevenselement bevat.


48) Wat is Fibonacci-zoeken?

Fibonacci-zoekopdracht is een zoekalgoritme dat van toepassing is op een gesorteerde array. Het maakt gebruik van een verdeel-en-heers-aanpak die de tijd die nodig is om het doelelement te bereiken aanzienlijk kan verkorten.


49) Leg het recursieve algoritme kort uit.

Een recursief algoritme richt zich op een probleem door het op te delen in kleinere, beheersbare deelproblemen. De uitvoer van één recursie na verwerking van één subprobleem wordt de invoer voor het volgende recursieve proces.


50) Hoe zoek je naar een doelsleutel in een gekoppelde lijst?

Om de doelsleutel in een gekoppelde lijst te vinden, moet u sequentieel zoeken toepassen. Elk knooppunt wordt doorlopen en vergeleken met de doelsleutel, en als deze anders is, volgt deze de link naar het volgende knooppunt. Deze doorgang gaat door totdat de doelsleutel is gevonden of het laatste knooppunt is bereikt.


Deze interviewvragen zullen ook helpen bij uw viva (mondeling). Ons team van experts heeft een lijst samengesteld van de meest voorkomende vragen en antwoorden over HR-ronde-interviews die interviewers u kunnen vragen tijdens uw Data Structure-sollicitatiegesprek.

Delen

55 reacties

 1. zeer informatieve en fundamentele vraag over datastructuur.

  1. avatar spiegelvlag zegt:

   Leuk... maar er moeten nog meer onderwerpen aan bod komen.

 2. tanq….het was zeer effectief voor mij…

 3. Bedankt……. Dit is echt nuttig voor mij

 4. avatar vishwajeet zegt:

  Dank je, het zijn de belangrijkste vragen

 5. avatar Syeda anush Fatima zegt:

  Bedankt, deze viva-stem is zo belangrijk voor mij en ik ben blij dat ik uw pagina heb gevonden, bedankt meneer ♥
  Wens je succes 😊

 6. avatar Himanshu Joshi zegt:

  Kun je hier ook enkele lastige vragen over de datastructuur in plaatsen?

 7. avatar Premalatha v zegt:

  Ik heb een duidelijk idee over interviewgebaseerde vragen over datastructuren.

 8. Bedankt meneer... vandaag is mijn viva en ik denk dat dit de meest gunstige vragen zijn die gesteld zullen worden... Hartelijk dank.

 9. avatar Pradnya Ravindra Giri zegt:

  Het is erg nuttig... Dank je

 10. avatar Pavani Andanapalli zegt:

  Iam
  Voorbereiden op overheidsexamens .is dis career.guru99 was nuttig voor mij of niet, kunt u mij alstublieft antwoorden

 11. Tqsm, het is erg nuttig voor mij, heel erg bedankt

 12. zeer informatief. Bedankt voor het samenvoegen

 13. geweldig!! de leervragen en antwoorden waren heel gemakkelijk en eenvoudig, en de test was uiteindelijk de beste prijs!!

 14. avatar s.vishnupriya zegt:

  tq zeer leuke vraag mijn behulpzame.

 15. Heel erg bedankt voor het stellen van deze waardevolle vragen...

 16. avatar Milaan Sharma zegt:

  Goede reeksen vragen, maar vereisten om er meer vragen aan toe te voegen

 17. Zeer nuttig, bedankt.............................

 18. avatar manish kuamr yadav zegt:

  bedankt voor deze belangrijke vragen

 19. avatar Adil Akbar Ali zegt:

  Het is erg nuttig. voeg nog wat onderwerpen toe. Ontzettend bedankt

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *