Top 50 MySQL-interviewvragen en antwoorden (2024)

MySQL-interviewvragen voor eerstejaars en ervaren

Hier zijn MySQL-interviewvragen en antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

Gratis pdf-download: MySQL-interviewvragen

1) Wat is MySQL?

MySQL is een open-source Database Management System (DBMS) voor het beheren en organiseren van de gegevens in tabelvorm. Deze gegevens kunnen worden gemanipuleerd met behulp van de MySQL-programmeertaal. Het wordt ondersteund en gedistribueerd door MySQL AB (nu overgenomen door Oracle)


2) Wat zijn de technische kenmerken van MySQL?

MySQL-databasesoftware is een client- of serversysteem dat omvat:

 • Meerdradig SQL-server ondersteuning van verschillende clientprogramma's en bibliotheken
 • Verschillende back-end
 • Breed scala aan applicatieprogrammeringsinterfaces en
 • Administratieve hulpmiddelen.

3) Waarom wordt MySQL gebruikt?

MySQL-databaseserver is betrouwbaar, snel en zeer gemakkelijk te gebruiken. Deze software kan als freeware worden gedownload en kan van internet worden gedownload.


4) Wat zijn Heap-tabellen?

HEAP-tabellen zijn aanwezig in het geheugen en worden tijdelijk gebruikt voor snelle opslag

basis.

• BLOB- of TEXT-velden zijn niet toegestaan

• Er kunnen alleen vergelijkingsoperatoren worden gebruikt =, <,>, = >,=

• AUTO_INCREMENT wordt niet ondersteund door HEAP-tabellen

• Indexen mogen NIET NULL zijn


5) Wat is de standaardpoort voor MySQL Server?

De standaardpoort voor de MySQL-server is 3306.

MySQL-sollicitatievragen

6) Wat zijn de voordelen van MySQL vergeleken met Oracle?

 • MySQL is open source-software die op elk moment beschikbaar is en waar geen kosten aan verbonden zijn.
 • MySQL is draagbaar
 • GUI met opdrachtprompt.
 • Beheer wordt ondersteund met behulp van MySQL Query Browser

7) Maak onderscheid tussen FLOAT en DOUBLE?

Hieronder volgen de verschillen voor FLOAT en DOUBLE:

• Drijvende-kommagetallen worden in FLOAT opgeslagen met een nauwkeurigheid van acht plaatsen en vier bytes.

• Drijvende-kommagetallen worden opgeslagen in DOUBLE met een nauwkeurigheid van 18 plaatsen en acht bytes.


 8) Maak onderscheid tussen CHAR_LENGTH en LENGTH?

CHAR_LENGTH is het aantal tekens, terwijl LENGTH het aantal bytes is. De cijfers zijn hetzelfde voor Latijnse karakters, maar ze zijn verschillend voor Unicode en andere coderingen.


9) Hoe ENUMs en SETs intern representeren?

ENUM's en SET's worden gebruikt om machten van twee weer te geven vanwege opslagoptimalisaties.


10) Wat is het gebruik van ENUM's in MySQL?

ENUM is een stringobject dat wordt gebruikt om een ​​reeks vooraf gedefinieerde waarden op te geven en dat kan worden gebruikt tijdens het maken van tabellen.

Create table size(name ENUM('Small', 'Medium','Large');

MySQL.svg


11) REGEXP definiëren?

REGEXP is een patroonmatch waarbij het patroon overal in de zoekwaarde overeenkomt.


12) Verschil tussen CHAR en VARCHAR?

Hieronder volgen de verschillen tussen CHAR en VARCHAR:

 • CHAR- en VARCHAR-typen verschillen qua opslag en ophalen
 • De CHAR-kolomlengte is vastgesteld op de lengte die is gedeclareerd tijdens het maken van de tabel. De lengtewaarde varieert van 1 tot 255
 • Wanneer CHAR-waarden worden opgeslagen, worden ze rechts opgevuld met spaties tot een specifieke lengte. Volgspaties worden verwijderd wanneer CHAR-waarden worden opgehaald.

 13) Geef de stringtypen op die beschikbaar zijn voor de kolom?

De stringtypen zijn:

 • SET
 • BLOB
 • ENUM
 • CHAR
 • TEKST
 • VARCHAR

14) Hoe kan ik de huidige MySQL-versie verkrijgen?

SELECT VERSION ();

wordt gebruikt om de huidige versie van MySQL te verkrijgen.


 15) Welke opslagengines worden er gebruikt in MySQL?

Opslagengines worden tabeltypen genoemd en gegevens worden met behulp van verschillende technieken in bestanden opgeslagen.

Techniek omvat:

 • Opbergmechanisme
 • Niveaus vergrendelen
 • Indexeren
 • Mogelijkheden en functies.

16) Wat zijn de stuurprogramma's in MySQL?

Hieronder volgen de stuurprogramma's die beschikbaar zijn in MySQL:

 • PHP-stuurprogramma
 • JDBC bestuurder
 • ODBC-stuurprogramma
 • C OMSLAG
 • PYTHON-stuurprogramma
 • PERL-stuurprogramma
 • RUBY-chauffeur
 • CAP11PHP-stuurprogramma
 • Ado.net5.mxj

17) Wat doet een TIMESTAMP met het gegevenstype UPDATE CURRENT_TIMESTAMP?

De TIMESTAMP-kolom wordt bijgewerkt met nul wanneer de tabel wordt gemaakt. UPDATE CURRENT_TIMESTAMP modifier werkt het tijdstempelveld bij naar de huidige tijd wanneer er een wijziging is in andere velden van de tabel.


18) Wat is het verschil tussen primaire sleutel en kandidaatsleutel?

Elke rij van een tabel wordt uniek geïdentificeerd door de primaire sleutel. Er is slechts één primaire sleutel voor een tabel.

Primaire sleutel is ook een kandidaatsleutel. Volgens algemene afspraak kan de kandidaatsleutel worden aangewezen als primair en kan deze worden gebruikt voor verwijzingen naar externe sleutels.


19) Hoe logt u in op MySql met behulp van de Unix-shell?

We kunnen inloggen via deze opdracht:

# [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u <UserName> -p <password>

20) Wat doet myisamchk?

Het comprimeert de MyISAM-tabellen, waardoor het schijf- of geheugengebruik wordt verminderd.


21) Hoe beheert u de maximale grootte van een HEAP-tabel?

De maximale grootte van de Heal-tabel kan worden bepaald door de MySQL-configuratievariabele genaamd max_heap_table_size.


22) Wat is het verschil tussen MyISAM Static en MyISAM Dynamic?

In MyISAM static hebben alle velden een vaste breedte. De dynamische MyISAM-tabel bevat velden zoals TEXT, BLOB, enz. om gegevenstypen met verschillende lengtes te huisvesten.

MyISAM Static zou gemakkelijker te herstellen zijn in geval van corruptie.


23) Wat zijn federatieve tabellen?

Gefedereerde tabellen die toegang geven tot de tabellen in andere databases op andere servers.


24) Wat als in een tabel één kolom is gedefinieerd als TIMESTAMP?

Het veld Tijdstempel krijgt de huidige tijdstempel wanneer de rij wordt gewijzigd.


25) Wat gebeurt er als de kolom is ingesteld op AUTO INCREMENT en als u de maximale waarde in de tabel bereikt?

Het stopt met verhogen. Elke verdere invoeging zal een fout opleveren, omdat de sleutel al is gebruikt.


26) Hoe kunnen we erachter komen welke automatische verhoging is toegewezen bij Laatste invoeging?

LAST_INSERT_ID retourneert de laatste waarde die is toegewezen door Auto_increment en het is niet vereist om de tabelnaam op te geven.


27) Hoe kunt u alle indexen zien die voor een tabel zijn gedefinieerd?

Indexen worden voor de tabel gedefinieerd door:

SHOW INDEX FROM <tablename>;

28) Wat bedoel je met % en _ in de LIKE-instructie?

% komt overeen met 0 of meer tekens, _ is precies één teken in de LIKE-instructie.


29) Hoe kunnen we converteren tussen Unix- en MySQL-tijdstempels?

UNIX_TIMESTAMP is de opdracht die converteert van MySQL-tijdstempel naar Unix-tijdstempel

FROM_UNIXTIME is de opdracht die converteert van Unix-tijdstempel naar MySQL-tijdstempel.


30) Wat zijn de kolomvergelijkingsoperatoren?

De operatoren = , <>, <=, <, >=, >,<<,>>, <=>, AND, OR of LIKE worden gebruikt bij kolomvergelijkingen in SELECT-instructies.


 31) Hoe kunnen we het aantal rijen achterhalen waarop de zoekopdracht betrekking heeft?

Het aantal rijen kan worden verkregen door

SELECT COUNT (user_id) FROM users;

32) Is MySQL-query hoofdlettergevoelig?

Nr.

SELECT VERSION(), CURRENT_DATE;
SeLect version(), current_date;
seleCt vErSiOn(), current_DATE;

Al deze voorbeelden zijn hetzelfde. Het is niet hoofdlettergevoelig.


33) Wat is het verschil tussen de LIKE- en REGEXP-operatoren?

LIKE- en REGEXP-operatoren worden gebruikt om uit te drukken met ^ en %.

SELECT * FROM employee WHERE emp_name REGEXP "^b";
SELECT * FROM employee WHERE emp_name LIKE "%b";

34) Wat is het verschil tussen BLOB EN TEKST?

Een BLOB is een binair groot object dat een variabele hoeveelheid gegevens kan bevatten. Er zijn vier soorten BLOB:

 • KLEINE BLOB
 • BLOB
 • MEDIUMBLOB en
 • LANGBLOB

Ze verschillen allemaal alleen in de maximale lengte van de waarden die ze kunnen bevatten.

Een TEXT is een hoofdletterongevoelige BLOB. De vier TEKST-typen

 • KLEINE TEKST
 • TEKST
 • MIDDELTEKST en
 • LANGE TEKST

Ze komen allemaal overeen met de vier BLOB-typen en hebben dezelfde maximale lengtes en opslagvereisten.

Het enige verschil tussen BLOB- en TEXT-typen is dat sorteren en vergelijken wordt uitgevoerd in het gevalgevoelig voor BLOB-waarden en case-ongevoelig voor TEXT-waarden.


35) Wat is het verschil tussen mysql_fetch_array en mysql_fetch_object?

Hieronder volgen de verschillen tussen mysql_fetch_array en mysql_fetch_object:

mysql_fetch_array() -Retourneert een resultaatrij als een bijbehorende reeks of een gewone array uit de database.

mysql_fetch_object – Retourneert een resultaatrij als object uit de database.


36) Hoe kunnen we de batchmodus in mysql uitvoeren?

De volgende opdrachten worden gebruikt om in batchmodus te draaien:

mysql ;
mysql mysql.out

37) Waar wordt de MyISAM-tabel opgeslagen en worden ook hun opslagformaten gegeven?

Elke MyISAM-tabel wordt in drie formaten op schijf opgeslagen:

 • Het '.frm'-bestand slaat de tabeldefinitie op
 • Het gegevensbestand heeft de extensie '.MYD' (MYData).
 • Het indexbestand heeft de extensie '.MYI' (MYIndex).

38) Wat zijn de verschillende tabellen in MySQL?

Er zijn in totaal 5 soorten tafels aanwezig:

 • MyISAM
 • Hoop
 • gaan
 • INNO DB
 • ISAM

MyISAM is de standaard opslagengine vanaf MySQL.


39) Wat is ISAM?

ISAM wordt afgekort als Indexed Sequential Access Method. Het is door IBM ontwikkeld om gegevens op secundaire opslagsystemen zoals tapes op te slaan en op te halen.


40) Wat is InnoDB?

lnnoDB is een transactieveilige opslagengine ontwikkeld door Innobase Oy, nu een Oracle Corporation.


41) Hoe MySQL DISTINCT optimaliseert?

DISTINCT wordt voor alle kolommen geconverteerd naar een GROUP BY en wordt gecombineerd met de ORDER BY-clausule.

SELECT DISTINCT t1.a FROM t1,t2 where t1.a=t2.a;

42) Hoe karakters invoeren als HEX-nummers?

Als u tekens als HEX-nummers wilt invoeren, kunt u HEX-nummers invoeren met enkele aanhalingstekens en het voorvoegsel (X), of HEX-nummers gewoon vooraf laten gaan met (Ox).

Een HEX-nummerreeks wordt automatisch omgezet in een tekenreeks als de expressiecontext een tekenreeks is.


43) Hoe kan ik de bovenste 50 rijen weergeven?

In MySql worden de bovenste 50 rijen weergegeven met behulp van deze volgende query:

SELECT * FROM
LIMIT 0,50;

44) Hoeveel kolommen kunnen worden gebruikt voor het maken van Index?

Voor elke standaardtabel kunnen maximaal 16 geïndexeerde kolommen worden gemaakt.


45) Wat is het verschil tussen NOW() en CURRENT_DATE()?

De opdracht NOW () wordt gebruikt om het huidige jaar, de maand, de datum met uren, minuten en seconden weer te geven.

CURRENT_DATE() toont alleen het huidige jaar, de maand en de datum.


46) Welke objecten kunnen worden gemaakt met behulp van de CREATE-instructie?

De volgende objecten worden gemaakt met behulp van de CREATE-instructie:

 • DATABASE
 • EVENT
 • FUNCTIE
 • INDEX
 • PROCEDURE
 • TAFEL
 • TRIGGER
 • GEBRUIKER
 • BEKIJK

47) Hoeveel TRIGGERS zijn toegestaan ​​in de MySql-tabel?

ZES triggers zijn toegestaan ​​in de MySQL-tabel. Ze zijn als volgt:

 • VOOR HET INVOEGEN
 • NA INVOEGEN
 • VOOR UPDATE
 • NA UPDATE
 • VOORDAT VERWIJDEREN en
 • NA VERWIJDEREN

48) Wat zijn de niet-standaard stringtypen?

Hieronder volgen niet-standaard tekenreekstypen:

 • KLEINE TEKST
 • TEKST
 • MEDIUMTEKST
 • LANGE TEKST

49) Wat zijn alle algemene SQL-functies?

CONCAT(A, B) – Voegt twee tekenreekswaarden samen om één tekenreeksuitvoer te creëren. Vaak gebruikt om twee of meer velden te combineren tot één enkel veld.

FORMAT(X, D) – Formatteert het getal X tot D significante cijfers.

CURRDATE(), CURRTIME() – Geeft de huidige datum of tijd terug.

NOW() – Retourneert de huidige datum en tijd als één waarde.

MONTH(), DAY(), YEAR(), WEEK(), WEEKDAY() – Extraheert de gegeven gegevens uit een datumwaarde.

HOUR(), MINUTE(), SECOND() – Extraheert de gegeven gegevens uit een tijdswaarde.

DATEDIFF(A, B) – Bepaalt het verschil tussen twee datums en wordt vaak gebruikt om de leeftijd te berekenen

SUBTIMES(A, B) – Bepaalt het verschil tussen twee tijden.

FROMDAYS(INT) – Converteert een geheel aantal dagen naar een datumwaarde.


50) Toegangscontrolelijsten uitleggen.

Een ACL (Access Control List) is een lijst met machtigingen die aan een object is gekoppeld. Deze lijst vormt de basis voor het beveiligingsmodel van de MySQL-server en helpt bij het oplossen van problemen zoals het niet kunnen verbinden van gebruikers.

MySQL houdt de ACL's (ook wel subsidietabellen genoemd) in de cache in het geheugen. Wanneer een gebruiker probeert een opdracht te verifiëren of uit te voeren, controleert MySQL de authenticatie-informatie en machtigingen aan de hand van de ACL's, in een vooraf bepaalde volgorde.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)

Delen

13 reacties

 1. avatar Ramesh Tiwari zegt:

  erg leuk...verzameling...maar update nu als standaard engine in Innodb

 2. avatar sudhanshu tewari zegt:

  hele goede vragen voor een leuk interview.. bedankt

 3. avatar Shubham Sunny zegt:

  Zeer informatief bericht. De meeste vragen worden mij al gesteld in mijn interviews. Bedankt

 4. Kan ik de d; die Gui-tools toevoegen aan het einde van ELKE select-instructie

 5. avatar Rasheed Ur Rehman zegt:

  Leuk artikel. Maar doe mee met vragen. Er ontbreken vragen die erg belangrijk zijn

 6. avatar oudere cinco zegt:

  Hoe vind je MySQL belangrijk? *
  Uw antwoord

 7. avatar Manoj Kumar zegt:

  De vragen over joins en clusters ontbreken de meest gestelde vraag in interviews

 8. Leuke inhoud voor de basis van het interview …
  Maar join en case statement que ontbreken hier... bijna zeer goede inhoud.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *