45 najważniejszych pytań i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej w zakresie logistyki (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w zakresie logistyki (zarządzania łańcuchem dostaw) dla nowszych i bardziej doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

1) Jakie są obowiązki logistyka?

Podstawową rolą logistyka jest:

• Zarządzaj łańcuchem dostaw
• Transport i przechowywanie materiału
• Zarządzanie transportem


2) Na jakim stanowisku może pracować osoba w branży logistycznej?

Osoba może pracować na różnych stanowiskach

• Dyrektor ds. logistyki
• Kierownik logistyki
• Współpracownik ds. logistyki
• Inżynier logistyki
• Koordynator logistyki
• Specjalista ds. logistyki
• Analityk logistyki

Bezpłatne pobieranie plików PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w zakresie logistyki i SCM


3) Wyjaśnij, czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje zintegrowane podejście do planowania, wdrażania i kontrolowania przepływu informacji, materiałów i usług od surowca do gotowego produktu w celu ostatecznej dystrybucji do klienta.


4) Wyjaśnij, co to jest ASN (powiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem)?

Jest to powiadomienie wysyłane do klienta ze szczegółowymi informacjami o wysyłce przed dostawą. Może również zawierać informacje dotyczące przewoźnika i przesyłki, takie jak czas wysyłki i przewidywany czas przybycia.


5) Wyjaśnij, czym jest cło antydumpingowe?

Cło antydumpingowe to cło przywozowe nakładane w przypadkach, gdy cena importowanych towarów jest niższa niż normalna cena na rynku krajowym eksportera i powoduje istotne straty dla przemysłu krajowego kraju importującego.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie logistyki

6) Wyjaśnij, co to jest LTL (mniej niż ładunek ciężarówki)?

Przesyłka LTL (Less than Truckload) to umowa pomiędzy nadawcą a właścicielem transportu. Zgodnie z umową, zamiast całego samochodu ciężarowego, wycena przesyłki odbywa się na podstawie wagi ładunku i przebiegu w wyznaczonych pasach ruchu.


7) Wyjaśnij pojęcie nośności?

Nośność to różnica między masą statku z ładunkiem i bez ładunku. Innymi słowy, jest to ciężar wszystkiego, co przewozi statek, z wyjątkiem samego statku.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie logistyki
Logistyka

8) Wyjaśnij, jak zorganizować powierzchnię do przechowywania towarów masowych?

Spójrz na miejsce do przechowywania, które ma możliwość lokalizacji na pojedynczej, podwójnej lub wielokrotnej głębokości

• Magazynowanie luzem w kierunku pionowym lub prostym: Jest to najpowszechniejsza metoda organizacji kontenera, polega na tym, że jest on zorganizowany w kierunku pionowym, układając kontenery jeden na drugim.
• Składowanie towarów luzem pod kątem: Jest to jedno z rozwiązań, które można zastosować w sytuacji, gdy ilość miejsca na przechowywanie kontenerów jest ograniczona. Ma to jednak zastosowanie tylko w szczególnych przypadkach, w zależności od materiału, jaki niesie.


9) Wyjaśnij, czym jest cross-docking?

Cross docking to proces rozładunku materiałów z przychodzącej naczepy i załadunku bezpośrednio do wyjeżdżających ciężarówek lub przyczep. Zmniejsza koszty obsługi, koszty operacyjne i magazynowanie zapasów.


10) Wyjaśnij, czym jest TUE?

TEU oznacza jednostkę równoważną dwudziestu stóp. Jest to metoda obliczania obciążenia lub pojemności statku w jednostkach kontenerów o długości dwudziestu centymetrów. Na przykład kontener o długości 40 stóp mierzy 2 TEU.


11) Jaka jest rada banku wysyłkowego i awizującego?

Awizo wysyłki: Jest to zawiadomienie wysyłane do zagranicznego nabywcy lub lokalnego przedsiębiorcy, informujące go, że przesyłka została wysłana dalej i zawiera informacje dotyczące pakowania, trasy itp. Często wraz z przesyłką wysyłana jest kopia faktury, a jeśli jest to zalecane, dołączona jest także kopia wyładunku. z tym.
Doradztwo bankowe: Bank awizujący to bank działający w kraju sprzedającego, który obsługuje akredytywy w imieniu banku zagranicznego


12) Wyjaśnij, co to jest fracht?

Frachtowanie to umowa pomiędzy armatorem statku a handlowcem, w ramach której armator udostępnia lub wynajmuje miejsce na statku handlowcowi za ustaloną kwotę i na określony czas. W ramach tej umowy sprzedawca jest odpowiedzialny za płatność niezależnie od tego, czy statek jest gotowy do wysyłki.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw

13) Co zawiera list przewozowy?

List przewozowy zawiera następujące szczegóły

• Nazwa i pełny adres nadawców i odbiorców
• Specjalne numery kont lub zamówienia zakupu używane pomiędzy firmami do śledzenia zamówień
• Instrukcja dla przewoźnika dotycząca bezpiecznej dostawy
• Data wysyłki
• Liczba jednostek wysyłkowych
• Rodzaje opakowań obejmujące kartony, palety, płozy i bębny
• Opis wysyłanych produktów (nazwa zwyczajowa i materiał produkcyjny)
• Deklarowana wartość przewożonego towaru
• Załączona uwaga, czy zawiera substancję niebezpieczną
• Dokładna waga przesyłek – w przypadku wielu towarów waga każdego towaru jest podana osobno
• Klasyfikacja frachtu wysyłanych przedmiotów zgodnie z NMFC (Krajowa klasyfikacja frachtu samochodowego)


14) Wyjaśnij, co to jest ogólny rachunek przewozowy?

List przewozowy obejmujący dwie lub więcej przesyłek towarowych nazywany jest zbiorczym listem przewozowym.


15) Jakie działania są wykonywane na poziomie operacyjnym w logistyce?

Różne działania na poziomie operacyjnym obejmują

• Przyjęcie i sprawdzenie towaru
• Magazynowanie zbiorcze
• Kompletacja zamówień
• Uzupełnianie zapasów
• Zestawianie zamówień
• Planowanie obciążenia
• Zwroty
• Dostępność personelu
• Aktualizacja zapasów
• Kompletowanie dokumentacji


16) Wspomnij, na czym opiera się klasa frachtu?

Klasa towarowa opiera się na czterech czynnikach

• Gęstość: Waga na stopę sześcienną
• Możliwość przechowywania ładunku: szerokość i długość w oparciu o zasady trybu przewoźnika
• Łatwość obsługi: Ocena wysiłku wymaganego w transporcie
• Odpowiedzialność: obejmuje odpowiedzialność za uszkodzenia, łamanie i nietrwałość, cenę frachtu za funt oraz podatność na kradzież


17) Wyjaśnij, jaka jest deklarowana wartość przewozu?

Zadeklarowana wartość przewozu to wartość towaru zadeklarowana przez nadawcę na liście przewozowym, w celu ustalenia granicy odpowiedzialności przewoźnika lub stawki frachtowej.


18) Wyjaśnij, czym jest zgłoszenie wywozowe?

Deklaracja eksportowa to dokument rządowy określający towary, które mają zostać dostarczone poza kraj. Oświadczenie to powinno zostać złożone przez eksportera rządowi USA.


19) Wyjaśnij, czym są dokumenty za przyjęciem?

Dokumenty za przyjęciem to porozumienie lub postanowienie, w ramach którego eksporter zleca bankowi przekazanie importerowi dokumentów przewozowych i tytułowych tylko wtedy, gdy importer wyrazi zgodę na załączony weksel lub projekt poprzez jego podpisanie. Przepis ten zapewnia, że ​​kupujący jest prawnie zobowiązany do zapłaty eksporterowi pełnej ceny za przesyłki przed przeniesieniem własności.


20) Wyjaśnij, jaka jest różnica pomiędzy dokumentem za przyjęciem a dokumentem za opłatą?

• Dokument płatny: dokument pozostaje w banku i importerzy muszą zapłacić eksporterowi przed wydaniem dokumentów. W tym przypadku płatność jest natychmiastowa, a dokument wydany szybko

• Dokument za akceptacją: W tym przypadku importer daje bankowi 30-45 dni na odliczenie kwoty, a następnie wydanie dokumentów. W tym przepisie istnieje duże ryzyko i jeśli na koncie nie będzie wystarczającego salda, proces się opóźni.


21) Wyjaśnij, czym są zaciski do kartonów?

Jest to najbardziej wszechstronny osprzęt używany do przenoszenia i transportu wielu produktów niespaletyzowanych, takich jak meble, kartony, sprzęt AGD itp.


22) Jaki jest numer SKU?

Jednostka magazynowa, zwana także numerem SKU, to unikalny kod używany do identyfikacji poszczególnych pozycji.


23) Co to są APS, ASN i ASRS?

 • APS: oznacza planowanie z wyprzedzeniem i harmonogramowanie
 • ASN: oznacza zaawansowane powiadomienia o wysyłce
 • ASRS: Automatyczne systemy przechowywania i wyszukiwania

24) Czym są etykiety zgodności?

Etykiety zgodności stosowane są jako etykiety wysyłkowe, etykiety kartonowe, etykiety paletowe i zazwyczaj zawierają kody kreskowe. Służy do identyfikacji dostarczonego towaru.


25) Wyjaśnij, czym jest inwentarz konsygnacyjny?

Zapasy konsygnacyjne są w posiadaniu klienta, ale nadal stanowią własność dostawcy. Oznacza to, że zapłacisz dostawcy tylko wtedy, gdy jego towary zostaną sprzedane.


26) Wyjaśnij, czym jest obciążenie zwrotne?

W przypadku, gdy jakakolwiek przesyłka nie spełnia ustalonych przez Klienta warunków, Klient nalicza karę finansową wobec dostawcy. Opłata ta nazywana jest obciążeniem zwrotnym. Na przykład brak odpowiedniego opakowania lub oznakowania.

27) Wyjaśnij, co to jest czas cyklu?

Czas cyklu to czas potrzebny na przyjęcie zamówienia i zamówienie go do stacji wysyłkowej.


28) Wyjaśnij, czym jest skład celny?

Skład celny to wydzielona część obiektu, w której przechowywane są importowane towary przed opłaceniem ceł lub podatków.

magazyn

29) Wyjaśnij, czym jest przesyłka w ciemno i chleb luzem?

Jeżeli źródło dostawcy jest ukryte przed klientem, taką przesyłkę określa się jako przesyłkę ślepą.

Chleb luzem odnosi się do przesyłek zagranicznych, w przypadku których wysyłany ładunek składa się z mniejszych jednostek, takich jak skrzynki, bele, kartony i tak dalej.


30) Jakie są główne problemy transportowe w magazynach?

Głównymi problemami transportowymi w magazynach są

 • Koszty:
 • Opóźnienia
 • Śledzenie i komunikacja
 • Bezpieczeństwo magazynowe

31) Wyjaśnij, czym jest kompletacja wsadowa?

Technika transportu zapasów pogrupowanych w małe partie za jednym razem nazywana jest kompletacją partii.


32) Wyjaśnij, co to jest wybieranie fal?

Wave Picking to technika przydzielania zamówień w grupy i zwalniania ich razem, tak aby umożliwić równoległe działanie kilku działań i zakończyć zadanie.


33) Wyjaśnij jaka jest różnica pomiędzy logistyką a transportem?

Logistyka: Logistyka to procedura zarządzania towarami, zasobami i informacjami od źródła do konsumentów w sposób odpowiadający wymaganiom obu stron.

Transport: Transport to przemieszczanie towarów z jednego punktu do drugiego. Jest to uważane za część logistyki.


34) Co rozumiesz przez alokację w zarządzaniu zapasami?

Jest to zapotrzebowanie tworzone przez Zlecenie Sprzedaży lub Zlecenie Pracy obok konkretnego zespołu.


35) Wyjaśnij, na czym polega planowanie zapotrzebowania na wydajność?

Jest to proces określania ilości zasobów pracy maszynowej i ręcznej niezbędnych do montażu produkcji.


36) Wyjaśnij, czym jest rachunek kosztów działań?

Jest to metoda, która pomaga w rozłożeniu kosztów na konkretne działania w celu ich uzyskania konserwacja dokładności w podziale kosztów w kalkulacji kosztów produktu.


37) Wyjaśnij, co oznacza segregacja?

Sortowanie produktów lub towarów na podstawie ich stanu lub jakości nazywa się segregacją. Część towaru wymaga naprawy i odesłania, część musi zostać sprzedana jako towar używany lub wadliwy.


38) Wyjaśnij, co oznacza logistyka zwrotna?

Logistyka zwrotna to zbiór wszystkich procesów zachodzących w przypadku towarów przemieszczających się w odwrotnych kierunkach, co oznacza transport towarów do klienta.


39) Jakie są główne wyzwania związane z łańcuchem dostaw, przed którymi stoją obecnie firmy?

Pięć największych wyzwań stojących dziś przed firmami to:

 • Ignorowanie ciągłego rozwoju handlu elektronicznego jako kanału w sektorze przemysłowym
 • Brak uwagi na potencjalne ryzyko, takie jak zmienne koszty transportu
 • Przesadne oczekiwanie, że technologie zarządzania łańcuchem dostaw naprawią wszystko
 • Nadmierne poleganie na wynikach z przeszłości w celu przewidywania przyszłej sprzedaży
 • Zwiększ złożoność operacji w łańcuchu dostaw poprzez wdrożenie niepotrzebnych technologii
 • Brak zrozumienia pełnych możliwości dostawców i usług

40) Na jakich obszarach należy się bardziej skoncentrować, aby usprawnić transport magazynowy?

 • Częstotliwość dostaw
 • Czas realizacji
 • Czasy podróży
 • Naprawiono routing
 • Ujednolicenie produktu
 • Standard wydajności
 • Wypełnienie pojazdu
 • Scheduling
 • Dokumentacja pojazdu i eksploatacja
 • Wstępne ładowanie

41) Wyjaśnij, czym jest WTS (system śledzenia magazynu)? Jak to działa?

WTS lub Warehouse Tracking System to aplikacja zaprojektowana specjalnie dla branży magazynowej. Wykorzystuje system etykiet z kodami kreskowymi, który umożliwia łatwe śledzenie ruchu produktów, audytów i wysyłek. Umożliwia identyfikację każdej sztuki towaru poprzez unikalny numer seryjny.


42) Jak za pomocą WTS wygenerować fakturę?

Istnieją dwa sposoby generowania faktury przy użyciu techniki WTS

 • Jednym ze sposobów utworzenia faktury jest przypisanie jej bezpośrednio do zamówień, nad którymi pracujesz
 • Innym sposobem jest wyeksportowanie zamówienia do QuickBooks i tam utwórz fakturę.

43) W jaki sposób System Śledzenia Magazynu będzie pomocny w transporcie magazynowym?

Na magazynie pomoże Ci WTS

 • Wyeliminuj wyszukiwanie zagubionych produktów i oszczędzaj czas transportu
 • Skróć czas spaceru zbieracza
 • Monitoruj aktywność magazynu i status zamówień w czasie rzeczywistym

44) Jakie są ważne aspekty zarządzania transportem i flotą?

Ważne aspekty zarządzania transportem i flotą

 • Pozyskiwanie transportu
 • Planowanie transportu
 • Planowanie utrzymania tras
 • Utrzymanie floty i planowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

45) Z punktu widzenia zdrowia i bezpieczeństwa, o co należy zadbać podczas transportu magazynowego?

 • Nie zostawiaj przedmiotów w przejściach na podłodze lub niepewnie ustawionych na powierzchni
 • Natychmiast usuń wszystkie rozlane ciecze
 • Nie blokuj wyjść ewakuacyjnych, tryskaczy i gaśnic
 • Umieść przedmioty w przypisanych im miejscach
 • Nie zostawiaj ostrych narzędzi ani noży wystających
 • Trzymaj przewód i przewody z dala od podłogi
 • Zgłaszaj luźne podłogi lub ryzyko potknięcia się
 • Śmieci należy natychmiast wyrzucać do odpowiednich pojemników
Share

Komentarze 67

 1. Avatar issack A dan Abdirahman mówi:

  cóż i miło się uczyć

 2. Avatar Praveen Shukla mówi:

  Doskonałe linie prowadzące

 3. Avatar Jinder Arora mówi:

  Dziękuję.. bardzo pouczające

 4. Avatar Banad Jagadeesha mówi:

  Ładne i bardzo pouczające lub zrozumiałe.

 5. Avatar Bisznu sahoo mówi:

  Jest to bardzo pomocne dla osoby zarządzającej łańcuchem dostaw.

 6. Dziękuję, bardzo przydatne i to jak sedno

 7. Avatar Vaibhava Wankara mówi:

  Bardzo dobre do pogłębiania wiedzy

 8. Prawie całkowita wiedza na temat łańcucha dostaw

 9. Bardzo przydatne i dziękuję za przydatne informacje

 10. Avatar Akszaja Lenin mówi:

  Dziękuję za informację
  Czy możesz podać informacje z części celnej i odprawy, więc będą dla nas pomocne.
  Dziękuję Ci

 11. Avatar Gajendra mówi:

  Bardzo dużo informacji. Dziękuję

 12. to jest zdecydowanie miłe,
  Dziękuję i lubię Cię za Twój post.

 13. Avatar Abdirahmana Mohameda mówi:

  Ważne jest, aby każda osoba mogła odnieść sukces na rozmowie kwalifikacyjnej

 14. Avatar Nazario Muturi mówi:

  Miła lektura. Jak mogę uzyskać tego więcej.

 15. Avatar Rajesh MC mówi:

  Potrzebujesz działań SCM w zakresie zakupu materiałów w zakresie informacji o sektorze zaworów.
  Ale ta informacja też jest dobra..
  Dzięki..

 16. Avatar Piotr KABWE mówi:

  Bardzo pouczające informacje, czekam na więcej. Dziękuję.

 17. Avatar Alex Ogala mówi:

  Uważam tę publikację za wnikliwą, ponieważ przygotowuję się i czekam na test pracy i rozmowę kwalifikacyjną.
  Poproszę bezpłatną subskrypcję guru kariery, aby uzyskać najnowsze informacje i zasoby z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

 18. Avatar RB Yadav mówi:

  Prosimy o dalsze przesyłanie wskazówek dotyczących logistyki i spraw SCM.

 19. Avatar MICHEL BAMBA mówi:

  Przydatne dokumenty dla logistyka

 20. To jest bardzo, bardzo pomocne. Łańcuch dostaw uproszczony

 21. Avatar Musa Hussainiego mówi:

  Ładne, bardzo przydatne materiały. Dziękuję bardzo

 22. Avatar shoaib ansari mówi:

  Dziękuję bardzo za to pytanie i odpowiedź, ponieważ mamy za dużo wiedzy.

 23. Avatar Thobani Ndlovu mówi:

  Jest to bardzo pomocne, ponieważ jestem studentem zarządzania łańcuchem dostaw i operacjami. Dziękuję ci jako obywatel Republiki Południowej Afryki

 24. Avatar Juliusz Banka mówi:

  To jest wspaniałe. Uważam, że jest to bardzo pomocne dla każdego, kto przygotowuje się do pisemnych testów lub rozmów kwalifikacyjnych z zakresu logistyki.
  DZIĘKUJĘ CI.

  Byłbym wdzięczny za polecenie kursów online, które pomogłyby mi lub innemu logistykowi w rozwoju kariery.

 25. Avatar Virendra Kumar Mishra mówi:

  Bardzo, bardzo przydatne w mojej pracy i przyszłej karierze, bardzo miło, proszę pana.

 26. Fantastyczna wiadomość dla menadżerów logistyki i magazynowania

 27. Avatar Ashavani Kumar mówi:

  Bardzo fajne pytania i odpowiedzi. Bardzo pouczająca treść.

 28. Avatar Emmanuela Edema Sogaha mówi:

  Bardzo dobry materiał. Dzięki

 29. Avatar Khalida Younisa mówi:

  Cześć panowie

  Potrzebujemy pytań artystycznych związanych z tematem.

  Podziękowania

 30. Avatar Hayatullah Wessal mówi:

  najważniejsze odpowiedzi i pytania

 31. Bardzo przydatne… dzięki za pouczające pytania. Jest to naprawdę pomocne dla każdego.

  Dzięki i Pozdrawiam
  Vishal.T

 32. Avatar NAMATOVU Kubuś mówi:

  To zachęcająca informacja, bardzo dziękuję panu lub pani. Niech cię Bóg błogosławi

 33. Myślę, że te informacje są bardzo pomocne i przydatne

 34. jakie wyzwania stoją przed agregatorem w logistyce?

  proszę o odpowiedź..!

 35. Avatar Mohamed Fairose mówi:

  uzyskałem tytuł magistra w SCM w 2016 r. Ale zapomniałem o wszystkim. Kiedy to czytam, naprawdę pomaga mi to przypomnieć. Dziękuję bardzo……

 36. Avatar Mohamed Fairose mówi:

  czy możesz przesłać informacje o procesie obsługi magazynu

 37. Avatar Upendra Lele mówi:

  Bardzo przydatne pytania. Dziękujemy za udostępnienie!

 38. Zajmuję się SCM od 25 lat. Potem przyszedł Covid.
  Pomoże to wielu osobom zainteresowanym SCM
  Najwyższej klasy kompleksowa analiza pytań

 39. Avatar Maung Pyae mówi:

  Dobrze się uczyć i bardzo pouczające…

 40. Avatar Ristrom Mildred mówi:

  Te pytania i odpowiedzi zrobiły na mnie wrażenie. Taki wspaniały temat.

 41. Avatar Jeana Joshuy Mammana. mówi:

  To są dobre i proste odpowiedzi. Dobra robota

  1. Avatar Hailemariam mówi:

   Bardzo dobry wywiad i pełna pomoc dla logistyka

 42. Avatar Razaz Mahomet mówi:

  Dzięki naprawdę jest pełna wiedza i zrozumienie głównego punktu logistyki

 43. Avatar Devika Sharma mówi:

  Dziękuję za informację, jest pomocna

 44. Avatar Muhoza Gaston mówi:

  OK, dziękuję za Twój sposób nauczania!

 45. Avatar Kwiaty Nelsona mówi:

  Dziękujemy za tę pouczającą informację. Uczę się tego.

 46. Dziękuję za pytania i odpowiedzi dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie logistyki. Podoba mi się wiedza, którą przekazujesz online. Ma ona ogromną wartość dla każdego, kto ją przeczyta. Dziękuję za Twój wkład.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *