50 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych w bankowości (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w bankowości, zarówno dla świeżych, jak i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania do wywiadu bankowego

1) Co to jest bank? Jakie są rodzaje banków?

Bank jest instytucją finansową posiadającą licencję na odbiór depozytów gotówkowych. Istnieją dwa rodzaje banków: banki komercyjne i banki inwestycyjne. W większości krajów banki są regulowane przez rząd krajowy lub bank centralny.


2) Co to jest Bankowość inwestycyjna?

Bankowość inwestycyjna zarządza portfelami aktywów finansowych, towarów i walut, instrumentami o stałym dochodzie, finansami przedsiębiorstw, usługami doradztwa korporacyjnego w zakresie fuzji i przejęć, księgowaniem długów i akcji itp.


3) Co to jest bank komercyjny?

Właścicielem banku komercyjnego jest grupa osób fizycznych lub członek Systemu Rezerwy Federalnej. Banki komercyjne oferują usługi osobom fizycznym, zajmują się przede wszystkim przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów przedsiębiorstwom. Bank taki zarabia na naliczaniu odsetek od kredytu zaciągniętego przez kredytobiorcę. Pieniądze zdeponowane przez klienta zostaną wykorzystane przez bank do udzielenia kredytu biznesowego, kredytu samochodowego, kredytów hipotecznych i kredytów na remont domu.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej w banku
Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej w banku

4) Jakie są rodzaje banków komercyjnych?

Poniżej przedstawiono rodzaje banków komercyjnych

a) Sprzedaż detaliczna lub bankowość konsumencka

Jest to oddział małej lub średniej wielkości, który bezpośrednio zajmuje się transakcjami konsumenckimi, a nie banki korporacyjne lub inne

b) Bankowość korporacyjna lub biznesowa

Bankowość korporacyjna zajmuje się zarządzaniem gotówką, gwarantowaniem emisji, finansowaniem i emisją akcji i obligacji

c) Papiery wartościowe i bankowość inwestycyjna

Bankowość inwestycyjna zarządza portfelami aktywów finansowych, towarów i walut, instrumentami o stałym dochodzie, finansami przedsiębiorstw, usługami doradztwa korporacyjnego w zakresie fuzji i przejęć, księgowaniem długów i akcji itp.

d) Opcje nietradycyjne

Podmiotów pozabankowych oferujących usługi finansowe na wzór banku jest wiele. Do podmiotów tych zaliczają się wystawcy kart kredytowych, agencje sporządzające raporty dotyczące kart kredytowych i wystawcy kart kredytowych


5) Czym jest bank konsumencki?

Bank konsumencki to nowość w sektorze bankowym, taki bank istnieje tylko w takich krajach jak USA i Niemcy. Bank ten udziela swoim klientom pożyczek na zakup telewizora, samochodu, mebli itp. i daje możliwość łatwej płatności w ratach.


6) Jakie są rodzaje rachunków w bankach?

a) Konto rozliczeniowe: Możesz uzyskać dostęp do konta jako konta oszczędnościowego, ale w przeciwieństwie do konta oszczędnościowego nie możesz na nim zarabiać odsetek. Zaletą tego konta jest to, że nie ma limitu wypłat.

b) Konto Oszczędnościowe: Na takim koncie możesz oszczędzać swoje pieniądze, a także zarabiać na nich odsetki. Liczba wypłat jest ograniczona i aby pozostać aktywną, należy utrzymać minimalną kwotę salda na koncie.

c) Rachunek rynku pieniężnego: Konto to zapewnia korzyści zarówno z rachunków oszczędnościowych, jak i bieżących. Możesz wypłacić kwotę, a mimo to możesz zarobić na niej wyższe odsetki. Konto to można otworzyć z minimalnym saldem.

d) Konto CD (Certyfikat depozytowy): Na takim koncie musisz zdeponować swoje pieniądze na określony czas (5-7 lat) i będziesz zarabiać na nich odsetki. O stopie procentowej decyduje bank i nie można wypłacić środków przed upływem ustalonego okresu.


7) Jakie są różne sposoby obsługi kont?

Możesz obsługiwać swoje konta bankowe na różne sposoby, np

a) Bankowość internetowa

b) Bankowość telefoniczna lub mobilna

c) Usługa oddziałowa lub przy kasie

d) ATM (bankomat)


8) O czym należy pamiętać przed otwarciem rachunków bankowych?

Przed otwarciem rachunku bankowego, jeśli jest to rachunek oszczędnościowy, należy sprawdzić oprocentowanie lokaty i czy jest ono stałe w danym okresie. Jeśli posiadasz konto czekowe, sprawdź, z ilu czeków możesz skorzystać bezpłatnie. Niektóre banki mogą pobierać opłaty za korzystanie z czeków papierowych lub zamawianie nowych książeczek czekowych. Sprawdź także, czy przy otwieraniu konta dostępna jest inna opcja karty debetowej oraz funkcje bankowości internetowej.


9) Co to jest „czek przekreślony”?

Czek przekreślony oznacza, że ​​kwota powinna zostać wpłacona na konto odbiorcy i nie może zostać zrealizowana przez bank w kasie. Tutaj, na obrazku nr 2, w lewym rogu czeku widać dwie przekreślone linie, które oznaczają przekreślony czek.

bank1


10) Co to jest ochrona przed debetem?

Ochrona przed debetem to usługa świadczona przez bank swojemu klientowi. Na przykład, jeśli posiadasz dwa konta, konto oszczędnościowe i konto kredytowe, w tym samym banku. Teraz, jeśli na jednym z Twoich kont nie ma wystarczającej ilości gotówki, aby przetworzyć czeki lub pokryć zakupy. Bank przeleje pieniądze z jednego konta na drugie, na którym nie ma gotówki, aby zapobiec zwrotowi czeku lub rozliczyć rachunki za zakupy lub prąd.


11) Czy bank pobiera opłatę za usługę „ochrony przed debetem”?

Tak, bank będzie pobierał opłaty za usługi „ochrony przed debetem”, ale opłaty będą naliczane dopiero wtedy, gdy zaczniesz korzystać z usługi.


12) Co to jest (RRSO) roczna stopa procentowa?

APR oznacza roczną stopę procentową i jest to opłata lub odsetki, które bank nakłada na swoich klientów za korzystanie z ich usług, takich jak pożyczki, karty kredytowe, kredyt hipoteczny itp. Nałożone oprocentowanie lub opłaty są obliczane corocznie.


13) Co to jest „stawka podstawowa”?

Zasadniczo „stopa bazowa” to stopa procentowa ustalana przez największe banki w USA dla preferowanych klientów, posiadających dobrą zdolność kredytową. Wiele „zmiennych” odsetek zależy od „podstawowych stóp procentowych”. Na przykład „RRSO” (roczna stopa procentowa) karty kredytowej wynosi 10% plus stawka podstawowa, a jeśli podstawowa stopa wynosi 3%, bieżąca „RRSO” tej karty kredytowej wyniesie 13%.


14) Co to jest „stała” i „zmienna” RRSO?

„RRSO” (roczna stopa procentowa) może być typu „stałego” lub „zmiennego”. W przypadku „stałej RRSO” stopa procentowa pozostaje taka sama przez cały okres kredytu lub kredytu hipotecznego, natomiast w przypadku „zmiennej RRSO” stopa procentowa zmieni się bez powiadomienia, w oparciu o inne czynniki, takie jak „podstawowa stopa procentowa”.


15) Jakie są różne typy aplikacji bankowych dostępnych w branży?

Istnieje wiele rodzajów aplikacji bankowych, a poniżej wymieniono kilka z nich

a) System bankowości internetowej: Bankowość internetowa umożliwia klientom i instytucji finansowej dokonanie ostatecznej transakcji za pośrednictwem strony internetowej banku lub instytucji finansowej.

b) Bankowość bankomatowa (bankomat): Jest to placówka bankowości elektronicznej, która umożliwia klientom dokonanie podstawowych transakcji.

c) Podstawowy system bankowy: Core bankowość to usługa świadczona przez połączone w sieć oddziały banku. Dzięki temu klient może wypłacić pieniądze w dowolnym oddziale.

d) System zarządzania pożyczkami: Baza danych gromadzi wszelkie informacje i śledzi klientów pożyczających pieniądze.

e) System zarządzania kredytami: System zarządzania kredytami to system służący do obsługi rachunków kredytowych, oceny ryzyka i określenia kwoty kredytu, jaką należy zaoferować klientowi.

f) System zarządzania inwestycjami: Jest to proces zarządzania pieniędzmi, obejmujący inwestycje, bankowość, budżetowanie i podatki.

g) System zarządzania giełdą: Zarządzanie giełdą to system zarządzający portfelem finansowym, takim jak papiery wartościowe i obligacje.

h) System zarządzania finansami: System zarządzania finansami służy do zarządzania i prowadzenia rejestru dochodów, wydatków i aktywów oraz do rozliczania zysków.


16) Jaki jest „koszt długu”?

Kiedy jakakolwiek firma pożycza środki od instytucji finansowej (banku) lub z innych źródeł, odsetki zapłacone od tej kwoty nazywane są „kosztem długu”.


17) Co to jest „płatność balonem”?

„Płatność balonowa” to ostateczna należna płatność ryczałtowa. Jeżeli cała spłata kredytu nie zostanie amortyzowana przez cały okres trwania pożyczki, pozostałe saldo jest należne jako ostateczna spłata na rzecz pożyczkodawcy. Płatność balonem może nastąpić w ramach kredytu hipotecznego o oprocentowaniu regulowanym lub o stałym oprocentowaniu.


18) Co to jest „amortyzacja”?

Spłata pożyczki w ratach w celu pokrycia kwoty głównej wraz z odsetkami nazywana jest „amortyzacją”.


19) Co to jest ujemna amortyzacja?

Gdy spłata pożyczki jest mniejsza niż skumulowane odsetki od pożyczki, wówczas następuje ujemna amortyzacja. Zamiast zmniejszać, zwiększy kwotę kredytu. Nazywa się je również „odroczonymi odsetkami”.


20) Jaka jest różnica pomiędzy czekiem a czekiem na żądanie?

Obydwa służą do przelewu kwoty pomiędzy dwoma rachunkami tego samego banku lub innego banku. „Cek” wystawiany jest przez osobę fizyczną posiadającą rachunek w banku, natomiast „czek na żądanie” wystawiany jest przez bank na żądanie i pobierana jest opłata za usługę. Ponadto nie można anulować projektu płatniczego na żądanie, natomiast czeki można anulować po wystawieniu.


21) Jaki jest stosunek długu do dochodu?

Stosunek zadłużenia do dochodu oblicza się, dzieląc całkowitą spłatę zadłużenia wnioskodawcy przez jego dochód brutto.


22) Co to jest kredyt dostosowawczy?

Kredyt dostosowawczy to krótkoterminowa pożyczka udzielona przez Bank Rezerwy Federalnej (USA) bankowi komercyjnemu w celu utrzymania rezerw obowiązkowych i wsparcia krótkoterminowych akcji kredytowych w przypadku braku gotówki.


23) Co rozumiesz przez „pociąg zagraniczny”?

Przelew zagraniczny jest alternatywą dla waluty obcej; jest powszechnie używany do wysyłania pieniędzy do obcego kraju. Można go kupić w bankach komercyjnych, a one będą pobierać opłaty zgodnie z zasadami i normami obowiązującymi w ich bankach. Do wysyłania pieniędzy ludzie wybierają „przelew zagraniczny”, ponieważ ta metoda wysyłania pieniędzy jest tańsza i bezpieczniejsza. Umożliwia także odbiorcy dostęp do środków szybciej niż w przypadku czeku lub przelewu gotówkowego.


24) Co to jest „gradacja pożyczki”?

Klasyfikacja pożyczki na podstawie różnych ryzyk i parametrów, takich jak ryzyko spłaty, historia kredytowa pożyczkobiorcy itp., nazywana jest „gradacją pożyczki”. System ten klasyfikuje pożyczkę w jednej do sześciu kategorii, w oparciu o stabilność i ryzyko związane z pożyczką.


25) Co to jest „kompensowanie kredytu”?

System mający na celu zmniejszenie liczby kontroli kredytowych transakcji finansowych nazywany jest kompensowaniem kredytu. Takie porozumienia zwykle mają miejsce pomiędzy dużymi bankami i innymi instytucjami finansowymi. Umieszcza wszystkie przyszłe i bieżące transakcje w jednej umowie, eliminując potrzebę sprawdzania zdolności kredytowej każdej transakcji.


26) Co to jest „kontrola kredytowa”?

Bank dokonuje sprawdzenia zdolności kredytowej lub raportu kredytowego na podstawie indywidualnego kredytu finansowego. Ma to na celu upewnienie się, że dana osoba jest w stanie w wystarczającym stopniu wywiązać się ze zobowiązań finansowych związanych z prowadzoną działalnością lub jakąkolwiek inną transakcją pieniężną. Sprawdzanie zdolności kredytowej odbywa się z uwzględnieniem kilku aspektów, takich jak zobowiązania, aktywa, dochody itp.


27) Co to jest lokata międzybankowa?

Każdy depozyt przechowywany przez jeden bank na rzecz innego banku nazywany jest depozytem międzybankowym. Bank, w którym przechowywany jest depozyt, nazywany jest bankiem korespondentem.


28) Co to jest ILOC (nieodwołalna akredytywa)?

Jest to akredytywa lub umowa umowna pomiędzy instytucją finansową (Bankiem) a stroną, której list jest przekazywany. Pismo ILOC nie może zostać anulowane w żadnych okolicznościach i gwarantuje płatność na rzecz strony.

Wymaga od banku zapłaty na podstawie projektów spełniających wszystkie warunki ILOC. Jest ważne przez podany okres czasu. Na przykład, jeśli mała firma chciała zawrzeć umowę z zagranicznym dostawcą na określony przedmiot, uzgodniłaby warunki sprzedaży, takie jak standardy jakości i ceny, i poprosiłaby swoje banki o otwarcie akredytywy na transakcję .

Bank kupującego przekaże akredytywę bankowi sprzedającego, gdzie zostaną sfinalizowane warunki płatności i nastąpi wysyłka.


29) Jaka jest różnica pomiędzy gwarancją bankową a akredytywą?

Gwarancja bankowa i akredytywa nie różnią się zbytnio, ponieważ obydwie biorą na siebie odpowiedzialność za płatność. Gwarancja bankowa niesie dla banku większe ryzyko niż akredytywa, ponieważ chroni obie strony: kupującego i sprzedającego.


30) Co to jest czek kasjerski?

Czek kasjerski wystawiony przez bank w imieniu klienta i przejmujący gwarancję zapłaty. Płatność dokonywana jest ze środków własnych banku i podpisana przez kasjera. Czek kasjerski wystawiany jest, gdy konieczne jest szybkie rozliczenie.


31) Co masz na myśli mówiąc współtwórca?

Osoba, która podpisuje weksel gwarantujący spłatę pożyczki w imieniu głównego wnioskodawcy pożyczki, nazywana jest współtwórcą lub współsygnatariuszem.


32) Co to jest pożyczka pod zastaw domu?

Kredyt pod zastaw domu, znany również jako drugi kredyt hipoteczny, umożliwia pożyczenie pieniędzy w zamian za wartość kapitału własnego w domu. Na przykład, jeśli wartość domu wynosi 1 50,000 dolarów, a zapłaciłeś 50,000 1 dolarów. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu hipotecznego wynosi 00,000 50,000 XNUMX USD. Kwota XNUMX XNUMX dolarów to kapitał własny, będący różnicą rzeczywistej wartości domu i tego, co jesteś winien bankowi. W oparciu o kapitał własny pożyczkodawca udzieli Ci pożyczki.

Zwykle wnioskodawca otrzyma 85% pożyczki od kapitału własnego, biorąc pod uwagę Twoje dochody i zdolność kredytową. W tym przypadku otrzymasz 85% z 50,000 42,500 dolarów, czyli XNUMX XNUMX dolarów.


33) Co to jest linia kredytowa?

Linia kredytowa to umowa lub porozumienie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, mające na celu zapewnienie określonej kwoty kredytów na żądanie kredytobiorcy. Kredytobiorca może w każdej chwili wypłacić kwotę i zapłacić odsetki tylko od wycofanej kwoty. Na przykład, jeśli masz linię kredytową o wartości 5000 USD, możesz wypłacić pełną kwotę lub dowolną kwotę mniejszą niż 5000 USD (powiedzmy 2000 USD) i zapłacić odsetki tylko od wycofanej kwoty (w tym przypadku 2000 USD).


34) Jak bank zarabia?

Bank zarabia na różne sposoby

a) Bankowy łańcuch wartości

b) Przyjęcie depozytu

c) Zapewnienie środków pożyczkobiorcom na odsetki

d) Rozpiętość odsetek

e) Dodatkowe opłaty za usługi takie jak konto czekowe konserwacja, płatność rachunków online, transakcja bankomatowa


35) Jakie są lista płac karty?

Karty płacowe to rodzaje kart inteligentnych wydawanych przez banki w celu ułatwienia obsługi wynagrodzenie płatności pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Za pośrednictwem karty płacowej pracodawca może załadować wpłatę wynagrodzenia na kartę pracownika, a pracownik może wypłacić wynagrodzenie pomimo tego, że nie posiada konta w banku.


36) Na czym polegają płatności kartą?

Istnieją dwa rodzaje płatności kartą

karta kredytowa

b) Karta debetowa


37) Co oznacza ACH?

ACH oznacza Automated Clearing House, czyli elektroniczny transfer środków pomiędzy bankami lub instytucjami finansowymi.


38) Co to jest „zmienna dostępność”?

Dostępność Float to różnica czasu pomiędzy dokonanymi wpłatami, a środkami faktycznie dostępnymi na koncie. Nadszedł czas na dokonanie fizycznego czeku na Twoim koncie.

Na przykład, masz już 20,000 10,000 USD na swoim koncie i czek na kolejne 20,000 30,000 USD jest zdeponowany na Twoim koncie, ale saldo na Twoim koncie będzie wynosić 10,000 XNUMX USD zamiast XNUMX XNUMX USD, dopóki czek na kwotę XNUMX XNUMX USD nie zostanie rozliczony. Ten czas przetwarzania nazywany jest rezerwą dostępności.


39) Co rozumiesz przez terminy „termin zapadalności kredytu” i „zysk”?

Dzień, w którym kwota główna pożyczki staje się wymagalna i wymagalna, nazywany jest „terminem zapadalności pożyczki”. Dochód jest powszechnie określany jako dywidenda, odsetki lub zwrot, jaki inwestor otrzymuje z papieru wartościowego, takiego jak akcje lub obligacje, odsetki od stałego depozytu itp. Na przykład każda inwestycja za 10,000 4.25 USD przy stopie procentowej wynoszącej 425% da zysk w wysokości XNUMX USD.


40) Co to jest wskaźnik kosztu funduszy (COFI)?

COFI to indeks służący do określania stóp procentowych lub zmian stóp procentowych dla niektórych rodzajów Pożyczek.


41) Co to jest klauzula zamienności?

W przypadku niektórych pożyczek istnieje możliwość zmiany przez pożyczkobiorcę stopy procentowej ze stałej na zmienną i odwrotnie, nazywa się to Klauzulą ​​Zamienności.


42) Co to jest obciążenie?

Charge off to oświadczenie pożyczkodawcy skierowane do kredytobiorcy o niespłacie pozostałej kwoty, gdy kredytobiorca poważnie popadnie w długi. Niezapłaconą kwotę rozlicza się jako dług nieściągalny.


43) Co oznacza „LIBOR”?

„LIBOR” oznacza stawkę oferowaną przez London Inter-Bank Offered Rate. Jak sama nazwa wskazuje, jest to średnie oprocentowanie oferowane dla dolara amerykańskiego lub dolara euro zdeponowanego pomiędzy grupami londyńskich banków. Jest to międzynarodowa stopa procentowa dostosowana do światowej sytuacji gospodarczej i wykorzystywana przez banki jako stopa bazowa do ustalania stóp procentowych. LIBOR występuje w 8 terminach zapadalności od jednodniowego do 12 miesięcy i w 5 różnych walutach. Raz na dzień LIBOR ogłasza swoją stopę procentową.


44) Co rozumiesz pod pojęciem „lichwa”?

Kiedy pożyczka jest nielegalnie obciążona wysokim oprocentowaniem, nazywa się ją „lichwą”. Stawki lichwy są zazwyczaj ustalane przez prawo stanowe.


45) Co to jest chwilówka?

Pożyczka do wypłaty to zazwyczaj niewielka kwota i pożyczka krótkoterminowa dostępna z wysokim oprocentowaniem. Kredytobiorca zwykle wypisuje pożyczkodawcy czeki z datą wsteczną na kwotę, którą chce pożyczyć.


46) Co rozumiesz przez „indosowanie czeku”?

Opcja „Indosowanie czeku” gwarantuje, że czek zostanie zdeponowany wyłącznie na Twoim koncie. Minimalizuje to ryzyko kradzieży. Zwykle podczas indosowania czeku kasjer poprosi Cię o złożenie podpisu na odwrocie czeku. Podpis powinien być zgodny z odbiorcą. Powyższe zdjęcie przedstawia potwierdzony czek.

bank2


47) Jakie są różne rodzaje kredytów oferowanych przez banki?

Rodzaje kredytów oferowanych przez banki to:

a) Niezabezpieczona pożyczka osobista

b) Zabezpieczona pożyczka osobista

c) Kredyty samochodowe

d) Kredyty hipoteczne

e) Pożyczki dla małych firm


48) Jakie są różne rodzaje „depozytów stałych”?

Istnieją dwa różne rodzaje „depozytów stałych”

Specjalne Lokaty Terminowe: W przypadku tego rodzaju „depozytów stałych” naliczone odsetki od depozytu są dodawane do kwoty głównej i kapitalizowane kwartalnie. Kwota ta jest kumulowana i spłacana wraz z kwotą główną w dniu zapadalności lokaty.

Lokaty Zwykłe: W tego typu „Lokatach Stałych” zarobiony kredyt kredytowany jest na koncie inwestora raz na kwartał. W niektórych przypadkach odsetki mogą być naliczane w okresach miesięcznych.

Naliczone odsetki od lokat stałych nie podlegają opodatkowaniu. Możesz także zaciągnąć pożyczkę pod swój stały depozyt.


49) Jakie są różne rodzaje kredytów oferowanych przez banki komercyjne?

Kredyty

Kredyty na start

Ten rodzaj pożyczki jest oferowany pożyczkobiorcy w celu rozpoczęcia działalności i może zostać wykorzystany do zbudowania witryny sklepowej, nabycia zapasów lub uiszczenia opłat franczyzowych w celu rozpoczęcia działalności.

Linia kredytowa

Linie kredytowe to kolejny rodzaj kredytu biznesowego udzielanego przez banki komercyjne. To raczej zabezpieczenie Twojej firmy; bank umożliwia klientowi wypłatę kwoty z łatwo dostępnych środków w niekorzystnym momencie. Klient lub Firma może spłacić pożyczkę w czasie i ponownie wypłacić pieniądze bez wchodzenia w proces pożyczkowy.

Pożyczki administracyjne dla małych firm

Jest to agencja federalna (USA), która zapewnia finansowanie małym firmom i przedsiębiorcom. Pożyczki SBA (Small Business Administration) są udzielane za pośrednictwem banków, spółdzielczych kas pożyczkowych i innych pożyczkodawców współpracujących z SBA.


50) Co to jest „rabat za rachunki”?

„Zniżka na rachunki” to rozliczenie rachunku, w ramach którego Twój rachunek za prąd lub gaz zostaje sprzedany bankowi w celu wcześniejszej spłaty po cenie niższej niż wartość nominalna, a bank odzyska od Ciebie pełną kwotę rachunku przed terminem wymagalności rachunku. Na przykład rachunek za energię elektryczną dla XYZ wynosi 1000 USD; firma wystawiająca rachunki za energię elektryczną sprzeda rachunek bankowi z 10% do 20% rabatem w stosunku do wartości nominalnej. Tutaj bank kupi rachunek za prąd za 900 dolarów, którego wartość nominalna wynosi 1000 dolarów, teraz bank odzyska pełną kwotę rachunku od klienta, czyli 1000 dolarów. Jeżeli klient nie zapłaci rachunku, bank naliczy odsetki od zaległego rachunku i wezwie klienta do zapłaty.


51) Co to jest „zakup na rachunki”?

W opcji „Zakup wekslowy” pożyczka zostanie utworzona na pełną wartość projektu, a odsetki zostaną odzyskane w momencie faktycznej płatności. Przykładowo prezentowany jest projekt „Widok”, dla którego tworzony jest kredyt na 100% wartości projektu. Pieniądze wpłyną po 7 dniach, następnie odsetki będą ściągane przez 7 dni wraz z kwotą kapitału.


52) Co to jest „rabat czekowy”?

Usługę rabatowania czeków oferują tylko nieliczne banki. Na przykład, jeśli masz czek na kwotę 3000 dolarów za granicą, a rozliczenie czeku zajmie 7 i siedem dni, wówczas bank zaoferuje Ci usługę wcześniejszej płatności. Bank może dokonać wcześniejszej płatności, ale zapłaci tylko za określony procent rzeczywistej kwoty, tutaj zapłaci ci 2000 $, ale naliczy odsetki, a pozostałe 1000 $ zostanie wypłacone, gdy kontrole outstation staną się jasne.

Zebraliśmy listę ogólne pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu bankowego o które może Cię zapytać osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Udostępnianie

Komentarze 117

 1. Avatar Pratibha.A mówi:

  Potrzebujemy więcej informacji o banku. więc proszę o podanie więcej informacji na temat banku i kont

  1. Będziemy w stanie lepiej Ci pomóc, jeśli dasz nam znać, co dokładnie mamy dodać?

   1. proszę pana, skończyłem technikum w dziedzinie elektroniki i komunikacji i obecnie przygotowuję się do rozmowy kwalifikacyjnej w banku, proszę o podanie kilku pytań związanych z moją dziedziną, które może zadać osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną

    1. Avatar Neha Javed mówi:

     mne kasjer k lia wywiad dna….ap mujy bta skty głównie knsy pytania pochy jty ha es post k lia

   2. Avatar Kirti czatwal mówi:

    Muszę udzielić wywiadu w banku w sprawie rachunków i finansów. Proszę o więcej takich pytań

    1. Avatar Getachew Wasihun mówi:

     Dobre pytania i odpowiedzi

     1. Avatar Poniżaj sahoo mówi:

      Potrzebuję więcej informacji

   3. Avatar Simmi Khanna mówi:

    Potrzebuję informacji na temat usług pożyczek w złocie

  2. Avatar Pratibha awla mówi:

   Potrzebuję więcej informacji

  3. Avatar Akshay parab mówi:

   Podaj mi wszystkie informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej
   Sekcja otwierania konta

 2. Avatar zapytać mówi:

  Panie,
  proszę podać kilka dobrych tematów związanych z gd i kilka innych pytań związanych z wywiadem bankowym.

 3. Avatar Gunjan Kulshreshtha mówi:

  Czy możesz podać kilka pytań i odpowiedzi dotyczących domeny płatności (EFT, RTGS, SWIFT)?

  1. Avatar Ashish Bhargava mówi:

   Jaki jest cykl życia płatności ACH?
   Co to jest numer rozliczeniowy transportu publicznego
   Jakie są różne rodzaje płatności w Azji, Europie i USA.
   Co to są płatności w czasie rzeczywistym
   Przypadki nieważnych płatności.Zwroty.
   Oszustwa płatnicze.

   1. Avatar Podstawowa działalność mówi:

    Pracuję nad tym samym. Mogę ci pomóc

    1. Avatar Ashish Bhargava mówi:

     Dzięki . Czy posiadasz jakieś dokumenty z tym związane. Od czasu tego wpisu przerzuciłem się teraz na płatności kartami za pośrednictwem punktu sprzedaży

    2. JAKIE JEST PODSTAWOWE PYTANIE ZADAWANE W BANKOWOŚCI..

  2. Avatar Elektroniczny transfer funduszy, rozliczenie brutto w czasie rzeczywistym, Towarzystwo na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej mówi:

   czytać

 4. Proszę, pomóż nam poznać Normy Bazylejskie w prostych językach z przykładami, aby lepiej je zrozumieć

 5. Avatar B.Chandrakala mówi:

  Proszę pana, ukończyłem studia MBA i chcę wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej w State Street foriegn bank mnc. Jakie pytania musimy przygotować. Proszę o pomoc.

  1. witam, myślę, że to nie wystarczy do przygotowania egzaminów bankowych, ponieważ. są to bardzo podstawowe pytania, ale nie ma pewności, o co będą pytać

   PYTANIA TAKIE JAK.. STAWKA REPO
   STAWKI BANKOWE SĄ WAŻNE

  2. Avatar Ishwar Chand Vidyasagar mówi:

   Zainteresowanie sektora bankowego
   Proszę pomóż mi

 6. witam pana/mamo
  zakwalifikowałem się do rrb Scale2. mam 2 lata doświadczenia w latach 2011–13, ale 4 lata przerwy w latach 2013–17. więc proszę, doradź mi, jakiego rodzaju pytania będę się spodziewać w moim inrvw?

 7. Avatar Nagashetty Kunter mówi:

  Ciekawe pytania i odpowiedzi dotyczące podstawowej wiedzy bankowej dla nowicjuszy, którzy chcą zrobić karierę w branży bankowej

  1. Avatar Kryszna Harijan mówi:

   Ukończyłem studia licencjackie z bankowości i ubezpieczeń (BBI). Chcę rozpocząć karierę w sektorze bankowym.

  2. Avatar Rakhi Dutta mówi:

   Chcę poznać podstawową wiedzę z zakresu bankowości,

 8. Avatar Raj Kumar mówi:

  Witam pana,

  Z zawodu jestem Inżynierem Oprogramowania od 6 lat. W międzyczasie przez 1 rok pracowałem jako menedżer Scale II w banku PSU, a następnie odszedłem, aby ponownie rozpocząć karierę w IT.

  Teraz, ilekroć idę na rozmowę z zasilaczem lub rządem, zadają mi poniższe pytania:

  1. Dlaczego chcesz dołączyć do PSU Banku, skoro już tam pracowałeś i po lewej stronie?
  2. Dlaczego chcesz pracować w rządzie, skoro już opuściłeś stanowisko w rządzie w swojej wcześniejszej karierze?

  Proszę o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania.

  Dzięki,
  Raj Kumar

 9. Avatar Purnima k mówi:

  Otrzymujemy więcej informacji dla bankowości, dziękujemy

   1. Avatar Endalkachew Adimassu mówi:

    Bardzo dobry
    Ciekawe pytania i odpowiedzi na temat podstawowej wiedzy bankowej…..
    Dodaj więcej pytań i odpowiedzi….
    10Q

 10. Potrzebuję czegoś więcej niż pytań i odpowiedzi

 11. Avatar Vishal Patel mówi:

  Dobra robota, oby takich więcej

 12. Sir, czym jest CBS w systemie bankowym

  bank konsorcjalny .so cibil ma władzę

 13. Avatar amrit kota mówi:

  Szanowny Panie/Mamo

  Jestem krewnym (zięciem) Pana A. Firma pana A przekształciła się w NPA, a pożyczka jest rozliczana w ramach jednorazowego programu rozliczeń przez znacjonalizowany bank. Chciałbym kupić tę firmę. Promotorzy mojej firmy są zupełnie inni.
  I moje pytanie: Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące zakupu przeze mnie tej firmy zgodnie z ustawą o przepisach bankowych z 1948 r., ustawą SARFESI lub kodeksem upadłościowym i upadłościowym? Uprzejmie proszę o poradę

  pozdrowienia
  Amrit Kumar Kota

 14. Avatar Diksza Mankar mówi:

  Pomocne i wszystkie koncepcje wyjaśnione

 15. Avatar Bhagyashree Bablad mówi:

  Proszę pana, potrzebuje więcej pytań na rozmowę kwalifikacyjną i proszę o informację na temat wyniku cywilnego?

  1. Avatar Mohda Nazima mówi:

   Twój wynik CIBIL opiera się na Twojej historii kredytowej i przeszłych płatnościach, ale będzie miał wpływ na Twój przyszły dostęp do kredytu. To, co zrobisz dzisiaj, może pomóc Ci zbudować silniejszy i zdrowszy profil kredytowy.

   #Zawsze płać składki na czas, ponieważ pożyczkodawcy negatywnie oceniają opóźnienia w płatnościach.

   #Utrzymuj saldo na niskim poziomie, nie używaj zbyt dużo kredytu i kontroluj swoje wykorzystanie.

 16. Proszę o pomoc w zrozumieniu informacji bankowych i konta, gdy korzystamy z formularza bankowego

 17. Avatar Manpreet Kaur mówi:

  Zrobiłem Bba, te pytania są naprawdę fajne, żeby złamać wywiad, dziękuję

 18. Avatar Manpreet Kaur mówi:

  Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej są cenne dla wszystkich rekruterów

 19. Avatar Gsubramanyam mówi:

  Dziękuję bardzo za wskazówki, a kolejne pomogą odświeżyć naszą wiedzę

 20. Czy jest jakaś sesja próbna rozmowy kwalifikacyjnej?

 21. Avatar anju maurya anju maurya mówi:

  dobre pytanie i odpowiedzi

 22. Avatar Jitendra Pradhan mówi:

  Ciekawe pytania i odpowiedzi dotyczące podstawowej wiedzy bankowej dla nowicjuszy, którzy chcą zrobić karierę w branży bankowej. Pomóż nam poznać Normy Bazylejskie w prostych językach z przykładami, aby lepiej je zrozumieć

 23. Avatar Jitendra Pradhan mówi:

  Pan
  bardzo łatwo opisać wszystkie pytania i są one zasadniczo ważne dla bankowości. Myślę, że jedna osoba właściwie napada na niego, co dotyczy bankowości pi.

 24. Avatar Henna patanwala mówi:

  chcę czegoś bardzo autentycznego w odniesieniu do tego samego, przy okazji, co było wystarczająco dobre
  Chcę też dowiedzieć się czegoś o centrum naukowym Nehru i BSE.

 25. Avatar Sanjaya Waghmodeha mówi:

  Świetne pytanie. i odpowiedź

 26. Avatar Gorętsza Azja mówi:

  To było bardzo pomocne, dziękuję

 27. Avatar Mulugeta alemeneh mówi:

  To bardzo dobry pomysł i istotne informacje na temat wywiadu bankowego

 28. Avatar Mukesha Tripatiego mówi:

  wspaniałe pytania, proszę pana. Właściwie jestem posiadaczem bbs, co jest dla mnie odpowiednie w pracy

 29. Avatar monserrat mówi:

  Cześć, potrzebuję więcej informacji na temat kredytów mieszkaniowych 2) konta CASA i konta demat, muszę przygotować się na podstawową wiedzę do rozmów kwalifikacyjnych

 30. Avatar Veronika mówi:

  Zastanawiam się, jak uzyskać kod rozliczeniowy z konta bankowego w banku internetowym w Nortwood: Stany Zjednoczone:
  Adres pocztowy to: Northwoods Bank, PO Box 112, Park Rapids, MN 56470

 31. Avatar Mahendra hud mówi:

  Proszę o krótkie pytanie, proszę pana

 32. Avatar Williama Hendricka mówi:

  Niedługo zacznę otrzymywać miesięczne świadczenia emerytalne i chciałbym je wykorzystać do automatycznych miesięcznych płatności pożyczki ratalnej. Mogę to zrobić? Przepraszam, bankowy analfabeta.

 33. Avatar Anupam Rathore mówi:

  Proszę pana, chcę o to zapytać w związku z przygotowaniami do pracy w banku rządowym.
  Jeśli ktoś nie jest przeszkolony w zakresie banku, to jak może się do tego przygotować. Którą książkę polecisz.
  I jaki jest najlepszy sposób na przygotowanie pracy bankowej.
  Czy jest do tego jakaś uczelnia lub hostel?
  Powiedz mi…..

 34. Avatar Yash prameshwar sah mówi:

  Proszę pana, potrzebuję bardziej konkretnego pytania

 35. Avatar Bekkama Pavanreddy’ego mówi:

  Proszę pana, idę na rozmowę kwalifikacyjną w banku. Jak mogę się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

 36. Avatar Jonasa Silwimbę mówi:

  Jeżeli bank Zambii kupuje dolary na rynku walutowym, ale nie sterylizuje interwencji, jaki będzie to miało wpływ na rezerwy międzynarodowe, podaż pieniądza i kurs wymiany

 37. Avatar Maha Siddique mówi:

  dziękuję, bardzo pouczające pytania

 38. To jest bardzo użyteczne. Teraz mam już trochę wiedzę o bankowości i nie boję się iść na rozmowę kwalifikacyjną. Dziękuję bardzo za wskazówki.

 39. Avatar Priyanka mówi:

  To było dobre i pomocne, wszystkie koncepcje zostały wyjaśnione. Dziękuję za wskazówki.

 40. Moje konto bankowe zmienia oddział po moim miesięcznym wynagrodzeniu, moje konto bez informowania działu wynagrodzeń, więc otrzymuję wynagrodzenie na moje konto tak lub nie

 41. Avatar Wściekły mówi:

  Dziękuję bardzo. Te informacje naprawdę mi bardzo pomogły i mogę teraz bez obaw iść na rozmowę kwalifikacyjną.

 42. Chcesz więcej informacji, a to trudne

 43. Avatar Bultum oromo mówi:

  Potrzebujemy więcej informacji o Banku i innych instytucjach finansowych.

 44. Avatar Sarę Tesfaye mówi:

  Dziękuję, było mi to pomocne

 45. Avatar Shafiullaha Ghafooriego mówi:

  Dziękuję kochani, naprawdę jestem wam wdzięczny, dobra robota

 46. Potrzebuję więcej podstawowych informacji na temat banku i zaplecza biurowego

 47. Avatar Shahram Imame mówi:

  Jutro mam rozmowę kwalifikacyjną w banku i uważam, że wszystkie te pytania są kluczowe dla mojej wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej i naprawdę doceniam administratora za udostępnienie tak ważnych treści. Dzięki

 48. Avatar Tadesse worku mówi:

  Dziękuję za całą jasność
  Proszę o dalsze pytania i odpowiedzi, aby uzyskać więcej informacji na temat sektorów bankowych i dołączyć do tego sektora

 49. Avatar Syeda Bazlura Rehmana mówi:

  Jest to bardzo przydatna informacja, właściwie zamierzam ubiegać się o pracę w banku.

  1. Avatar Samuela Ngangi mówi:

   Mój bank odmawia spłaty moich pieniędzy. Złożyłem wniosek o pożyczkę w wysokości 3 milionów w porównaniu z moimi oszczędnościami w wysokości 5.4 miliona, spłacili pożyczkę na rok, a później równoważą pożyczkę natychmiast po zakończeniu, udzielając mi uprzejmej rady w wysokości 3 milionów

 50. Avatar umar hashim mówi:

  Jestem już gotowy do napisania odpowiedniego testu

 51. Avatar Cherinet Tolchisa mówi:

  jest bardzo zainteresowany bankiem
  Dziękuję wam wszystkim

 52. Przynajmniej dało mi to pewną wiedzę na temat tego, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w banku. Jednak moje pytanie brzmi: jako student matematyki i statystyki, jakie pytania mogą mi zadać ankieterzy w zależności od kierunku studiów.

 53. Avatar Nombulelo Mosze mówi:

  Nowo przyjęty prawnik, pomóż mi znaleźć pracę

 54. Avatar meron goremis mówi:

  proszę o pomoc, interesuje mnie praca w banku

 55. Avatar Akililu Arba mówi:

  mam zamiar przystąpić do egzaminu CBE/banku komercyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej, więc potrzebuję twojego wsparcia, pomóż mi, wysyłając mi więcej pytań dotyczących umiejętności z odpowiedziami

 56. Avatar Dina Ansu mówi:

  Proszę, żeby pytania były bardziej praktyczne

 57. Avatar Mekerem Merga mówi:

  więcej wyjaśnij przykład uzgodnienia bankowego, który możesz umieścić w tym 50 najważniejszych pytaniach i odpowiedziach dotyczących wywiadu bankowego

 58. Avatar Mamo Legese mówi:

  Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, mam nadzieję. Niech cię Bóg błogosławi.

 59. Avatar Mamo Legese mówi:

  Ciekawe pytania i odpowiedzi dotyczące podstawowej wiedzy bankowej dla nowicjuszy, którzy chcą zrobić karierę w branży bankowej. więc proszę o pomoc, jestem zainteresowany pracą w banku

 60. Avatar Millie Onyango mówi:

  Jest to bardzo przydatne dla mnie, jako bankiera. Dzięki

 61. Avatar Faiz Ullah mówi:

  Owocnie… dziękuję za udostępnienie

 62. Avatar Artur Pigg mówi:

  Ja i trójka mojego rodzeństwa sprzedaliśmy nasz dom rodzinny. Każda z nas otrzymała po 3 100,000 dolarów, a środki zostały zdeponowane na rachunku bankowym mojej siostry. Jak wpłynie to na jej podatki?

 63. Avatar Olajumoke mówi:

  Jakie jest prawdopodobne pytanie, które zadają studentowi informatyki???

 64. Avatar Teshome Elias mówi:

  To bardzo miłe, mam dużą wiedzę i wskazówki na temat banku.

 65. Avatar Shally Saini mówi:

  Proszę o pomoc, chcę najważniejsze pytanie zadane przez hr w icici Bank

 66. Avatar Aditya Balaji mówi:

  Wielkie dzięki, Panie, miliony ludzi mogą skorzystać z Twojej pomocy

 67. Avatar SoujanyaP mówi:

  Dostarczone w prosty sposób. Wszystkie pytania są łatwe do zrozumienia.

 68. Avatar Woodali Harikumar mówi:

  Cześć, Powyższe punkty są dla mnie bardzo przydatne podczas ćwiczeń przed rozmową kwalifikacyjną w banku. Dziękuję za przydatne wskazówki, którymi się tutaj podzieliłeś. Zachowaj dobrą pracę!

 69. Czy mogę uzyskać większą jasność co do tego, z czym wiąże się stanowisko wsparcia bankiera i jakie są możliwe pytania?

 70. Avatar przyjaciel mówi:

  Proszę powiedzieć nam więcej o banku. Musimy przeprowadzić w szkole zajęcia dotyczące bankowości, a tematem są rodzaje depozytów

 71. Avatar M.ANJANEYA PRASAD mówi:

  Bardzo przydatne pytania z odpowiedziami dla pracowników, którzy chcą przystąpić do pisemnego testu dotyczącego awansów wewnętrznych pracowników Banku. Sugeruję załączenie pytań dotyczących funkcjonowania Regionalnych Banków Wiejskich do prowadzonego przez IBPPS w Bombaju. Dziękuję!

  – M.Anjaneya Prasad

 72. Avatar Rony'ego Bhattachaejee mówi:

  To bardzo pomocne osoby przeprowadzające wywiady bankowe. Pozwólcie, że zadam trochę więcej pytań dotyczących bankowości. RTGS, NEFT., ZIELONE KARTY, E-commerce Lub inne aktualne informacje powiązane z bankiem.

 73. Avatar Gajendra Shinde mówi:

  MYŚLĘ, ŻE TA INFORMACJA PRZYDA SIĘ DO ROZMOWY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *