50 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych z Oracle (2024 r.)

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Oracle SQL dla nowicjuszy i doświadczonych

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w Oracle dla świeżych i doświadczonych kandydatów na programistów SQL, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

 1) Różnica między typami danych varchar i varchar2?

Varchar może przechowywać do 2000 bajtów, a varchar2 może przechowywać do 4000 bajtów. Varchar zajmie miejsce dla wartości NULL, a Varchar2 nie zajmie żadnego miejsca. Obydwa różnią się przestrzenią.

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych Oracle


2) W jakim języku opracowano Oracle?

Oracle został opracowany przy użyciu języka C.


 3) Co to jest typ danych RAW?

Typ danych RAW służy do przechowywania wartości w formacie danych binarnych. Maksymalny rozmiar pliku surowego w tabeli wynosi 32767 bajtów.


4) Jakie jest zastosowanie funkcji NVL?

Funkcja NVL służy do zamiany wartości NULL na inną lub podaną wartość. Przykładem jest –

NVL(Wartość, zamień wartość)


5) Czy do obliczania miesięcy używane są jakieś polecenia? Jeśli tak, jakie one są?

W Oracle funkcjamonths_between służy do znalezienia liczby miesięcy pomiędzy podanymi datami. Przykładem jest –

Months_between(data 1, data 2)


6) Co to są tabele zagnieżdżone?

Tabela zagnieżdżona to typ danych w Oracle używany do obsługi kolumn zawierających atrybuty wielowartościowe. Zawiera również całą podtabelę.


7) Co to jest funkcja COALESCE?

Funkcja COALESCE służy do zwracania wartości, która na liście jest ustawiona na różną od null. Jeśli wszystkie wartości na liście mają wartość null, funkcja łączenia zwróci wartość NULL.

Coalesce(value1, value2,value3,…)

8) Co to jest typ danych BLOB?

Typ danych BLOB to ciąg binarny o różnej długości, który służy do przechowywania pamięci o pojemności dwóch gigabajtów. Długość należy określić w bajtach dla obiektu BLOB.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Oracle
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Oracle

9) Jak reprezentujemy komentarze w Oracle?

Komentarze w Oracle można reprezentować na dwa sposoby –

 1. Dwa myślniki(–) przed początkiem linii – Pojedyncza instrukcja
 2. /*—— */ służy do reprezentowania tego jako komentarzy do bloku instrukcji

10) Co to jest DML?

Język manipulacji danymi (DML) służy do uzyskiwania dostępu do danych w istniejących obiektach i manipulowania nimi. Instrukcje DML służą do wstawiania, wybierania, aktualizowania i usuwania i nie powodują niejawnego zatwierdzenia bieżącej transakcji.


11) Jaka jest różnica między TRANSLATE i REPLACE?

Translate służy do zastępowania znaku po znaku, a Zamień służy do zastępowania pojedynczego znaku słowem.


12) Jak wyświetlić wiersze z tabeli bez duplikatów?

Zduplikowane wiersze można usunąć, używając słowa kluczowego DISTINCT w instrukcji Select.


13) Jakie jest zastosowanie instrukcji scalania?

Instrukcja scalania służy do wybierania wierszy z jednego lub większej liczby źródeł danych w celu aktualizacji i wstawienia do tabeli lub widoku. Służy do łączenia wielu operacji.


14) Jaka jest wartość NULL w Oracle?

Wartość NULL reprezentuje brakujące lub nieznane dane. Jest używany jako symbol zastępczy lub jest reprezentowany jako wpis domyślny, aby wskazać, że nie ma żadnych rzeczywistych danych.


15) Co to jest klauzula USING i podaj przykład?

Klauzula USING służy do określenia kolumny w celu sprawdzenia równości w przypadku łączenia dwóch tabel.

[sql]Wybierz * z dołączenia pracownika wynagrodzenie używając identyfikatora pracownika[/sql]

Tabele pracowników łączą się z tabelami wynagrodzeń za pomocą identyfikatora pracownika.


16) Co to jest kluczowy stół?

Tabela jest tabelą z zachowaniem klucza, jeśli każdy klucz tabeli może być również kluczem wyniku złączenia. Gwarantuje zwrócenie tylko jednej kopii każdego wiersza z tabeli podstawowej.


17) Co to jest OPCJA SPRAWDZANIA?

Klauzula opcji WITH CHECK określa poziom kontroli, jaki należy wykonać w instrukcjach DML. Służy do zapobiegania zmianom widoku, które generowałyby wyniki nieuwzględnione w zapytaniu podrzędnym.


18) Jakie jest zastosowanie funkcji agregujących w Oracle?

Funkcja agregująca to funkcja, w której wartości z wielu wierszy lub rekordów są łączone w celu uzyskania pojedynczej wartości wyjściowej. Typowe funkcje agregujące to -

 • Średni
 • Liczyć
 • Suma

19) Co rozumiesz przez klauzulę GROUP BY?

Klauzuli GROUP BY można użyć w instrukcji Select, która zbiera dane z wielu rekordów i grupuje wyniki według jednej lub większej liczby kolumn.


20) Co to jest zapytanie podrzędne i jakie są jego rodzaje?

Zapytanie podrzędne jest również nazywane zapytaniem zagnieżdżonym lub zapytaniem wewnętrznym, które służy do pobierania danych z wielu tabel. Zapytanie podrzędne jest dodawane w klauzuli Where zapytania głównego.

Istnieją dwa różne typy podzapytań:

 • Skorelowane zapytanie podrzędne

Skorelowane zapytanie podrzędne nie może być zapytaniem niezależnym, ale może odwoływać się do kolumny w tabeli wymienionej na liście z zapytania zewnętrznego.

 • Podzapytanie nieskorelowane

Można to ocenić tak, jakby było to niezależne zapytanie. Wyniki zapytania podrzędnego są przesyłane do zapytania głównego lub zapytania nadrzędnego.


21) Co to jest łączenie krzyżowe?

Łączenie krzyżowe definiuje się jako iloczyn kartezjański rekordów z tabel występujących w połączeniu. Łączenie krzyżowe da wynik, który łączy każdy wiersz z pierwszej tabeli z każdym wierszem z drugiej tabeli.


22) Jakie są tymczasowe typy danych w Oracle?

Oracle udostępnia następujące tymczasowe typy danych:

 • Typ danych daty — różne formaty dat
 • Typ danych TimeStamp — różne formaty znacznika czasu
 • Typ danych interwałowych — odstęp między datami i godzinami

23) Jak tworzymy uprawnienia w Oracle?

Przywilej to nic innego jak prawo do wykonania jakiegoś zadania SQL zapytanie lub uzyskać dostęp do innego obiektu użytkownika. Uprawnienie może być nadane jako uprawnienie systemowe lub uprawnienie użytkownika.

[sql]GRANT user1 TO user2 WITH MANAGER OPTION;[/sql]

24) Co to jest VArray?

VArray to typ danych Oracle używany do kolumn zawierających atrybuty wielowartościowe i może przechowywać ograniczoną tablicę wartości.


25) Jak uzyskać szczegółowe informacje o polach tabeli?

Opisać służy do uzyskania szczegółów pól określonej tabeli.


26) Jaka jest różnica między zmianą nazwy a aliasem?

Zmień nazwę to stała nazwa nadana tabeli lub kolumnie, natomiast Alias ​​to tymczasowa nazwa nadana tabeli lub kolumnie. Zmiana nazwy to nic innego jak zastąpienie nazwy, a Alias ​​to alternatywna nazwa tabeli lub kolumny.


27) Czym jest widok?

Widok to tabela logiczna oparta na jednej lub większej liczbie tabel lub widoków. Tabele, na których opiera się widok, nazywane są tabelami podstawowymi i nie zawierają danych.


28) Co to jest zmienna kursora?

Zmienna kursora jest powiązana z różnymi instrukcjami, które w czasie wykonywania mogą przechowywać różne wartości. Zmienna kursora jest rodzajem typu referencyjnego.


29) Jakie są atrybuty kursora?

Każdy kursor w Oracle ma zestaw atrybutów, które umożliwiają aplikacji przetestowanie stanu kursora. Atrybutów można używać do sprawdzania, czy kursor jest otwarty, czy zamknięty, znaleziony czy nie, a także do sprawdzenia liczby wierszy.


30) Czym są operatory SET?

Operatory SET są używane z dwoma lub większą liczbą zapytań, a tymi operatorami są Union, Union All, Intersect i Minus.


31) Jak możemy usunąć zduplikowane wiersze w tabeli?

Zduplikowane wiersze w tabeli można usunąć za pomocą ROWID.


32) Jakie są atrybuty Kursora?

Atrybuty kursora to

 • %UZNANY

Zwraca NULL, jeśli kursor jest otwarty i pobieranie nie zostało wykonane

Zwraca wartość TRUE, jeśli pobranie kursora zostało wykonane pomyślnie.

Zwraca wartość False, jeśli nie zwrócono żadnych wierszy.

 • %NIE ZNALEZIONO

Zwraca NULL, jeśli kursor jest otwarty i pobieranie nie zostało wykonane

Zwraca False, jeśli wykonano pobieranie

Zwraca True, jeśli nie zwrócono żadnego wiersza

 • %JEST OTWARTE

Zwraca wartość true, jeśli kursor jest otwarty

Zwraca wartość false, jeśli kursor jest zamknięty

 • % ROWCOUNT

Zwraca liczbę pobranych wierszy. Należy iterować przez cały kursor, aby uzyskać dokładną liczbę rzeczywistą.


33) Czy w bazie danych można przechowywać zdjęcia i jeśli tak to w jaki sposób?

Tak, możemy przechowywać zdjęcia w bazie danych według typu Long Raw Data. Ten typ danych służy do przechowywania danych binarnych o długości 2 gigabajtów. Ale tabela może mieć tylko typ danych Long Raw.


34) Co to jest ograniczenie integralności?

Ograniczenie integralności to deklaracja zdefiniowana jako reguła biznesowa dla kolumny tabeli. Ograniczenia integralności służą do zapewnienia dokładności i spójności danych w bazie danych. Istnieją typy – integralność domeny, integralność referencyjna i integralność domeny.


35) Co to jest ALERT?

Alert to okno pojawiające się na środku ekranu, zakrywające część bieżącego ekranu.


36) Co to jest klaster mieszający?

Hash Cluster to technika używana do przechowywania tabeli w celu szybszego wyszukiwania. Zastosuj wartość skrótu w tabeli, aby pobrać wiersze z tabeli.


37) Jakie są różne ograniczenia stosowane w Oracle?

Poniżej przedstawiono stosowane ograniczenia:

 • NULL – wskazuje, że dana kolumna może zawierać wartości NULL
 • NOT NULL – wskazuje, że dana kolumna nie może zawierać wartości NULL
 • SPRAWDŹ – Sprawdź, czy wartości w danej kolumnie spełniają określone kryteria
 • DOMYŚLNE – wskazuje, że wartość jest przypisana do wartości domyślnej

38) Jaka jest różnica między SUBSTR i INSTR?

SUBSTR zwraca określoną część ciągu, a INSTR podaje pozycję znaku, w której znajduje się wzorzec w ciągu.

SUBSTR zwraca ciąg, podczas gdy INSTR zwraca liczbę.


39) Jaki jest tryb parametrów, który można przekazać do procedury?

IN, OUT i INOUT to tryby parametrów, które można przekazać do procedury.


40) Jakie są różne obiekty Oracle Database?

W Oracle istnieją różne obiekty danych –

 • Tabele – zbiór elementów zorganizowanych w pionie i poziomie
 • Widoki – wirtualna tabela wywodząca się z jednej lub większej liczby tabel
 • Indeksy – metoda dostrajania wydajności w celu przetwarzania rekordów
 • Synonimy – nazwa aliasu dla tabel
 • Sekwencje – wielu użytkowników generuje unikalne liczby
 • Przestrzenie tabel – logiczna jednostka pamięci w Oracle

41) Jakie są różnice między LOV a pozycją na liście?

LOV jest właściwością, podczas gdy elementy listy są traktowane jako pojedynczy element. Lista elementów jest ustawiona jako zbiór list elementów. Pozycja listy może mieć tylko jedną kolumnę, LOV może mieć jedną lub więcej kolumn.


42) Czym są przywileje i dotacje?

Uprawnienia to uprawnienia do wykonywania instrukcji SQL – czyli Prawo do łączenia się i łączenia. Do obiektu nadawane są dotacje, aby umożliwić odpowiedni dostęp do obiektów. Dotacji może udzielić właściciel lub twórca obiektu.


43) Jaka jest różnica pomiędzy $ORACLE_BASE i $ORACLE_HOME?

Baza Oracle jest głównym lub głównym katalogiem Oracle, natomiast ORACLE_HOME znajduje się w folderze podstawowym, w którym znajdują się wszystkie produkty Oracle.


44) Jaka jest najszybsza metoda zapytania w celu pobrania danych z tabeli?

Wiersz można pobrać z tabeli za pomocą ROWID. Korzystanie z identyfikatora ROW jest najszybszą metodą zapytania umożliwiającą pobranie danych z tabeli.


45) Jaka jest maksymalna liczba wyzwalaczy, które można zastosować do pojedynczej tabeli?

12 to maksymalna liczba wyzwalaczy, które można zastosować do pojedynczej tabeli.


46) Jak wyświetlić numery wierszy z rekordami?

Wyświetl numery wierszy z numerami rekordów –

Select rownum, <fieldnames> from table;

To zapytanie wyświetli numery wierszy i wartości pól z podanej tabeli.


47) Jak możemy zobaczyć ostatnio dodany rekord do tabeli?

Ostatni rekord można dodać do tabeli, można to zrobić poprzez –

Select * from (select * from employees order by rownum desc) where rownum<2;

48) Jaki jest typ danych tabeli DUAL?

Połączenia DUAL table to jednokolumnowa tabela występująca w bazie danych Oracle. Tabela zawiera pojedynczą kolumnę VARCHAR2(1) o nazwie DUMMY, która ma wartość „X”.


49) Jaka jest różnica między łączeniem kartezjańskim a łączeniem krzyżowym?

Nie ma różnic pomiędzy łączeniem. Złączenia kartezjańskie i krzyżowe są takie same. Łączenie krzyżowe daje iloczyn kartezjański dwóch tabel – wiersze z pierwszej tabeli są mnożone przez inną tabelę, co nazywa się iloczynem kartezjańskim.

Łączenie krzyżowe bez klauzuli Where daje iloczyn kartezjański.


50) Jak wyświetlić ewidencję pracowników, którzy zarabiają więcej niż średnia pensja w dziale?

Można to zrobić za pomocą tego zapytania –

Select * from employee where salary>(select avg(salary) from dept, employee where dept.deptno = employee.deptno);

 


Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim życiu (ustach)

Udostępnianie

Komentarze 21

 1. Avatar Rameszkumar mówi:

  – Istnieją 3 duże pliki, 1 GB (plik_a.txt), 10 GB (plik_b.txt) i 1 TB (plik_c.txt);
  – Format tych 3 plików: każda linia z losowym ciągiem znaków w pliku;
  – Można wykorzystać tylko 100MB pamięci, wykorzystanie dysku nie jest ograniczone;
  - Założenie:
  JEŚLI I TYLKO JEŚLI ciąg A pojawia się we wszystkich 3 plikach, musimy policzyć całkowity czas pojawienia się tego A. Na przykład A pojawia się 2 razy w pliku_a.txt, pojawia się 10 razy w pliku_b.txt, pojawia się 100 razy w pliku_c. txt, wówczas liczymy całkowity czas pojawienia się A jako 2 + 10 + 100 = 112 razy.

  Pytanie: proszę napisać program, który wygeneruje ciągi znaków z TOP 10 i OSTATNIMI 10 pojawiającymi się czasami w kolejności malejącej. ktoś może odpowiedzieć, proszę.

   1. Avatar dokument mówi:

    CZĘŚĆ PIERWSZA – SCENARIUSZ
    Nazwa schematu: Śledzenie problemów
    Opis problemu:
    Musisz zaprojektować i wdrożyć bazę danych dla oprogramowania do śledzenia problemów. Śledzenie problemów z oprogramowaniem jest integralną częścią cyklu życia każdego oprogramowania dla przedsiębiorstw. The
    Issue Tracking Toolkit jest odpowiedzialny za tworzenie, przechowywanie, śledzenie i zarządzanie problemami (np
    błędy lub prośby o nowe funkcje). Każde wydanie jest reprezentowane przez bilet, który musi zawierać
    następująca informacja
    • faktyczny problem
    • komponenty lub projekty, których dotyczy problem
    • programiści/klienci, którzy jako pierwsi zidentyfikowali problem
    • programiści/menedżerowie odpowiedzialni za rozwiązanie problemu
    • stan problemu
    • inne powiązane kwestie (bilety)

    Szczegółowe wymagania:
    Tutaj przedstawiamy minimalne wymagania dotyczące zestawu narzędzi do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie. Jesteś
    zachęcamy do modyfikowania, dodawania i (jeśli jest to wyraźnie uzasadnione) usuwania wymagań według własnego uznania
    niezbędny. Bilet – możliwe atrybuty: właściciel, tytuł, opis, stan (np. otwarty, oceniający, działający,
    testowanie, odroczenie, odrzucenie, zamknięcie itp.), priorytet (np. niski, średni, wysoki, pilny), planowany
    data zakończenia, jeden lub więcej powiązanych projektów, jedno lub więcej powiązanych zgłoszeń, kategoria (zadanie,
    cecha, pytanie, wada, kamień milowy), status kamienia milowego, zgłaszający, data przesłania, eskalacja
    osoba, wpis na blogu (forum dyskusyjne dotyczące zgłoszeń), powiązane zasoby i powiązane artefakty (np. diagramy i dokumenty pomagające w rozwiązaniu problemów), dziennik pracy (liczba przepracowanych godzin)
    każdego dnia, który może być inny dla każdego dnia i dla każdego użytkownika)

    3

    Projekt – Możliwe atrybuty: tytuł, opis, planowana data zakończenia, rzeczywista data zakończenia, kierownik projektu, twórca, data utworzenia, dziennik pracy (liczba godzin przepracowanych każdego dnia, które
    może być inny dla każdego dnia i dla każdego użytkownika)
    Użytkownik – Możliwe atrybuty: imię i nazwisko, tytuł (np. programista, menedżer, administrator systemu), bezpieczeństwo (nazwa użytkownika
    i hasło)
    Artefakt – Możliwe atrybuty: tytuł, opis, kategoria, wersja, rozmiar, dane
    Komentarz – możliwe atrybuty: zgłoszenie, zgłaszający, data zgłaszającego, tekst -Twoja rola jako Ucznia
    Celem tego ćwiczenia jest zdobycie praktycznego doświadczenia jako projektanta baz danych i
    administrator. Przygotuj scenariusz i udokumentuj go. W rzeczywistości możesz używać narzędzi takich jak SQL Developer
    w celu wdrożenia projektu bazy danych. W stosownych przypadkach używaj przykładów.

    4

    CZĘŚĆ DRUGA – PYTANIA

    Wszystkie pytania są obowiązkowe. Odpowiedz na wszystkie pytania po kolei. Upewnij się, że wskazujesz każdy
    zadawaj pytania i podążaj za odpowiedziami. Tam, gdzie to konieczne, używaj składni i przykładów. Odpowiedzi należy udzielić na podstawie scenariusza. Liczby na końcu pytań
    wskaż pełne oceny. Pytania:
    1. Utwórz schemat użytkownika (IssueTracking) i nadaj uprawnienia wszystkim obiektom. [5]
    2. Utwórz w Oracle możliwą tabelę DB, która powinna reprezentować podane scenariusze. [10]
    3. Zdefiniuj i wyjaśnij zależności pomiędzy tabelami [10]
    4. Zdefiniuj odpowiednie struktury tabeli (np. kolumna daty może być polem daty, polem danych Kwota).
    powinno być polem danych numerycznych) [10]
    5. Wyjaśnij bezpieczeństwo obiektu DB i bezpieczeństwo systemu. Utwórz DBReader i DBWriter
    użytkownicy, użytkownik DBWriter powinien uzyskać dostęp do wykonywania poleceń DDL i DML, użytkownik DBReader może uzyskać dostęp tylko do odczytu wszystkich tabel [4+4+2+6+4]
    6. Co to jest mechanizm blokujący? Dlaczego jest to konieczne? Zademonstruj wspólną blokadę i
    Ekskluzywna sytuacja blokady w dowolnym stole [2+4+6+6]
    7. Co to jest zakleszczenie i jak sobie z nim poradzić w systemie DB? Stwórz
    Sytuacja zakleszczenia w tabeli „Ticket”. [5+10]
    8. Straty biznesowe ABC Inc. Dane za ubiegły tydzień spowodowane awarią systemu, Właścicielem firmy
    nie chce nic stracić dla biznesu. Zwykle DBA wykonuje codzienną kopię zapasową
    Koniec dnia. Jesteś administratorem danych ABC Inc.; Jak zarządzasz danymi z tego tygodnia i
    jakie byłoby najlepsze wyjście? [10]

    Możesz mi pomóc ?

 2. Avatar styczeń mówi:

  To nie powinno być zbyt trudne.
  Przeglądałbym najmniejszy plik, ponieważ jeśli nie ma w nim ciągu znaków, nie obchodzi nas, czy istnieje w innych plikach.
  W przypadku mojej struktury danych zachowałbym listę zawierającą linię dla każdej linii w najmniejszym pliku i zapisałbym w tej linii moją liczbę. Jeśli linia występuje w pliku wiele razy, możesz policzyć kolejne jej wystąpienia jako zera lub oznaczyć je jako X, aby nie liczyć ich dwa razy.
  Następnie czytam ten plik, aby załadować tablicę z 10 najczęstszymi wystąpieniami, umieściłbym pierwszy indeks w tej tablicy i liczbę.
  Następnie użyłbym indeksu, aby przejść do pliku, przeczytać rzeczywistą linię i wyświetlić ją wraz z liczbą.
  Następnie wykonaj podobny proces dla OSTATNICH 10, powinno to być jeszcze łatwiejsze.

  1. Avatar Sonny Sanphil Sangameshwar mówi:

   czy możesz napisać scenariusz zamiast mówienia po angielsku?

 3. Avatar Kusha Kumara mówi:

  Bardzo dziękujemy za możliwość podsumowania wiedzy na temat Oracle DB

 4. Avatar Gourishankar Behera mówi:

  W odpowiedzi 50 jest błąd.
  Podane jest to
  Wybierz * od pracownika, gdzie wynagrodzenie>(wybierz śr.(wynagrodzenie) z działu, pracownika, gdzie dział.deptno = pracownik.działno;
  Błąd polega na tym, że nie podano ostatniego nawiasu.

  1. Cześć, dzięki, że napisałeś. Jest sprawdzany i aktualizowany.

 5. jest to kompletne szkolenie instruktażowe z pakietem wiedzy

 6. Wybierz nie jest poleceniem DML, a raczej poleceniem DRL. Proszę zapoznać się z pytaniem 10 powyżej.

 7. Cześć,

  Pytanie nr 47. o uzyskanie ostatniego zapisu tabeli
  Wybierz * z (wybierz * z zamówienia pracowników według identyfikatora pracownika desc) gdzie rownum<=1;

  zamiast powyższego zapytania możemy użyć poniższego.

  wybierz * spośród pracowników, gdzie rownum<=1 zamówienie według id_pracownika desc;

  Dzięki,
  kotwica

  1. nie możemy użyć klauzuli Order By jest przetwarzana przez silnik SQL po przetworzeniu zestawu wyników, więc Twoje zapytanie zajmuje pierwszy rekord w tabeli

 8. 45. Jaka jest maksymalna liczba wyzwalaczy, które można zastosować dla pojedynczej tabeli?
  poprawna odpowiedź:

  Możemy mieć N wyzwalaczy na tabeli, ale maksymalny typ wyzwalaczy na pojedynczej tabeli może wynosić 3*2*2=12, co oznacza, że ​​podział odbywa się w następujący sposób
  Wstaw/Aktualizuj/Usuń= 3
  Przed/Po = 2
  Poziom wiersza/poziom instrukcji=2

 9. Jeśli wybrane zapytanie zwróci 6 lakh rekordów z 10 lakh rekordów z jednej tabeli, wówczas optymalizator użyje skanowania INDEX lub pełnego skanowania tabeli. kiedy indeks się nie powiedzie i jaki jest maksymalny procent INDEKSU umożliwiający pobranie rekordu z tabeli?

  Podziękowania

 10. Avatar MD DIDARUL ISLAM mówi:

  Dziękujemy za pomoc w postaci pytań do wywiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *