50 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych WebLogic (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych WebLogic zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych kandydatów, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.


1. Wyjaśnij deskryptory wdrożenia?

Deskryptory wdrożeniowe są powiązane z prawie wszystkimi modułami i aplikacjami. Deskryptory wdrożenia można zobaczyć w formie XML dokumentów i są w stanie opisać zawartość znajdującą się w katalogu lub pliku jar. J2EE specyfikacje zazwyczaj definiują standard oraz deskryptory wdrażania, które są przenośne dla aplikacji i modułów J2EE.

Bezpłatne pobieranie pliku PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu WebLogic


2. Co to jest plik web.xml?

Web.xml to dokument XML przeznaczony głównie do celów aplikacyjnych i pomaga w sporządzaniu listy komponentów J2EE oraz konfiguracji aplikacji w formacie modułów J2EE.


3. Jaka jest nazwa domyślnej maszyny JVM używanej w WebLogic?

Domyślnie do programowania używany jest hotspot słoneczny JDK, JRockit jest tym używanym do produkcji WebLogic 11g i 12c. System operacyjny to kolejny czynnik pomagający w wyborze certyfikowanej maszyny JVM JDK.


4. Wyjaśnij metody podawania danych uwierzytelniających użytkownika w celu uruchomienia serwera?

W momencie tworzenia domeny kreator ustawień konfiguracyjnych pyta o dane takie jak nazwa użytkownika, hasło itp. od użytkownika logującego się po raz pierwszy jako administrator. Jeśli domena jest utworzona w trybie programistycznym, kreator konfiguracji zapisuje zaszyfrowane hasło oraz nazwę użytkownika w pliku tożsamości. Plik ten jest dostępny do wglądu podczas uruchamiania systemu, więc w przypadku jego braku system może poprosić użytkownika o wprowadzenie poświadczeń. Nowy plik rozruchowy – tożsamość można utworzyć, jeśli chcesz zmienić dane uwierzytelniające lub jeśli istnieje potrzeba utworzenia domeny w trybie produkcyjnym.


5. Czy istnieje możliwość uruchomienia zarządzanego serwera w przypadku braku serwera administratora?

Zwykle w przypadku trudności serwera zarządzającego z połączeniem się z dowolnym serwerem administracyjnym w momencie uruchomienia istnieje opcja, aby serwer zarządzany pobrał związaną z nim konfigurację z plików konfiguracyjnych, a także inne pliki, których to dotyczy.

Pozyskanych w ten sposób informacji nie można modyfikować i jest to możliwe tylko wtedy, gdy serwer administracyjny jest rzeczywiście dostępny. Gdy serwer administracyjny jest niedostępny, serwer zarządzany przechodzi w tryb niezależności w celu wykonywania swoich operacji.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej WebLogic
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej WebLogic

6. Wyjaśnij serwer WebLogic.

Jest to rodzaj serwera obsługującego różne usługi i infrastrukturę związaną z aplikacjami JEE. Serwer WebLogic umożliwia wdrażanie komponentów i aplikacji za pośrednictwem wsdl, UDDI i SOAP. Ten serwer jest konfigurowany jako serwer WWW poprzez wykorzystanie odbiornika HTTP do obsługi protokołu HTTP.

Serwery internetowe, takie jak Apache, Netscape i Microsoft są wykorzystywane. Konfiguracja serwera WWW pozwala WebLogic na obsługę żądań dynamicznych i statycznych, które są zwykle generowane przez serwlety, HTML i JSP.


7. Jakie są możliwości serwera WebLogic?

Z serwerem WebLogic wiążą się różne możliwości i rzeczywiście tak jest

 • Zmiany w konfiguracji dynamicznej.
 • Ponowne wdrożenie aplikacji produkcyjnej
 • Aktualizacje ciągłe.

8. Wyjaśnij funkcję związaną z T3 na serwerze WebLogic?

T3 zapewnia udoskonaloną obsługę komunikatów serwera WebLogic. Ulepszenia obejmują wymianę obiektów, działanie serwera seblogicznego – klastry, a także HTTP. T3 wykonuje również serializację obiektu Java, a także wykorzystuje RMI. T3 można uznać za nadzbiór powiązany z obiektem Java.

T3 jest wymagany pomiędzy serwerami WebLogic, klientami programowymi i klastrem powiązanym z serwerem WebLogic. Do umożliwienia komunikacji pomiędzy serwerem WebLogic a procesami wykorzystywane są protokoły HTTP i IIOP.


9. Wyjaśnij zastosowanie protokołu HTTP?

HTTP to protokół używany w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy serwerem WebLogic a procesami.


10. Wyjaśnij funkcjonalność IIOP?

IIOP jest rodzajem protokołu pomocnego w umożliwieniu komunikacji pomiędzy serwerem WebLogic a brokerem żądań obiektów.


11. Jak działają kody pośredniczące w klastrze serwerów WebLogic w momencie awarii?

Stuby wykonują proces usuwania uszkodzonej instancji z listy za każdym razem, gdy wystąpi awaria. Odgałęzienie zwykle korzysta z DNS w celu znalezienia działającego serwera, a także w celu uzyskania listy instancji, które są aktualnie dostępne w aplikacji.

Lista instancji dostępnych z serwerem w klastrze jest okresowo odświeżana i pozwala na uzyskanie korzyści związanych z nowymi serwerami. Korzyści są uzyskiwane w miarę dodawania serwera do klastra.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Oracle WebLogic
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Oracle WebLogic

12. Jak można zmienić domyślną maszynę JVM na inną?

Aby zmienić JVM, wykonaj poniższe czynności.

 • Najpierw powinieneś ustawić Java_HOME w skrypcie startowym serwera.
 • Zmień plik config.xml domeny, aby móc korzystać z pliku javac.exe JRockit
 • Usuń wszelkiego rodzaju przełączniki specyficzne dla Sun JVM ze skryptów startowych serwera.

13. Jak klienci radzą sobie z DNS – żądaniami do uszkodzonych serwerów?

Przepustowość ulega marnowaniu w przypadku ciągłych żądań DNS kierowanych do maszyny niedostępnej w momencie awarii serwera. Ten problem występuje zwykle podczas uruchamiania aplikacji po stronie klienta. Serwery, które są niedostępne, są usuwane poprzez przeszukiwanie wpisów DNS dostarczonych przez serwer WebLogic.

To usunięcie uniemożliwia klientom dostęp do uszkodzonych serwerów. Obciążenie strony trzeciej – moduły równoważące służą do unikania niepotrzebnych żądań DNS. Niektóre z zewnętrznych systemów równoważenia obciążenia to BigIP, Resonate, Local Director i Alteon. Główną funkcją tych zewnętrznych obciążeń – balanserów jest maskowanie wielu adresów DNS w jednym.


14. Wyjaśnij funkcjonalność T3 związaną z serwerem WebLogic?

T3 jest w stanie zapewnić ramy lub ogólną strukturę dla komunikatów, które mogą wspierać ulepszenia. Ulepszenia obejmują tunelowanie produktów, pracę w kontekście związanym z klastrami serwera WebLogic, a także wymianę obiektów.


15. Jak ustawić ścieżkę klasy?

Ścieżkę klas można ustawić za pomocą następującego skryptu WL_HOME\server\bin\setWLSEnv.cmd (w przypadku systemu Windows).


16. Wyjaśnij działanie Stuba?

Stub jest zwykle oczekiwany przez osoby łączące się z klastrem serwerów WebLogic. Sekcja pośrednicząca zawiera listę składającą się z dostępnych instancji serwera, które wykonują implementacje hosta powiązane z obiektem. Odgałęzienie ma również funkcję równoważenia obciążenia poprzez dystrybucję obciążenia między serwerami hosta.


17. Jakie są etapy tworzenia Poolingu na serwerze Tomcat?

 • Pierwszym krokiem w procesie tworzenia puli jest pobranie trzech plików jar, którymi są jar commons-dbcp-3, commons-pool-1.2.jar i commons-collections-1.3 jar.
 • Następnym krokiem jest dokonanie wpisu w pliku server.xml fabryki Tomcat.

18. Jak odróżnić awarię serwera od zawieszenia serwera?

W przypadku awarii serwera proces Java nie istnieje, a jeśli jest to zawieszenie serwera, proces Java przestaje odpowiadać.


19. Jakie są przyczyny awarii serwera?

Głównymi przyczynami wystąpienia awarii serwera są natywne IO, JVM, obsługiwana konfiguracja, JDBC problemy ze sterownikami i natywne biblioteki SSL.


20. Jak rozwiązać problem awarii serwera?

Awaria związana z JVM może spowodować wygenerowanie pliku hs_err_pid. Aby znaleźć podstawową przyczynę takiej awarii, należy zapoznać się z tym plikiem. W przypadku, gdy źródłem wątku jest natywne IO, należy je wyłączyć. Jeśli przyczyną problemu jest kierowca, skontaktuj się z zespołem kierowców.


21. Jak można rozwiązać zawieszenie serwera?

Należy sprawdzić PING Java WebLogic.Admin, aby sprawdzić, czy odpowiedź jest normalna i pozytywna. Możesz znaleźć główną przyczynę zawieszenia się w tym pliku. Musisz tylko naprawić błędy zidentyfikowane w tym pliku.


22. Wyjaśnij przyczyny zawieszenia serwera?

Głównymi przyczynami zawieszenia serwera są wyciek pamięci, zakleszczenie i długi czas powrotu.


23. Zdefiniuj wyciek pamięci?

Wyciek pamięci to stan, który pojawia się, gdy obiekty pozostają na stercie, nawet jeśli nie są już potrzebne.


24. Co powoduje stan BRAK PAMIĘCI?

Istnieje wiele przyczyn, które mogą prowadzić do tego stanu i rzeczywiście tak jest

 • Niewystarczający rozmiar sterty w porównaniu do dodatkowego obciążenia.
 • Umieszczanie obiektów zajmuje więcej czasu niż w przypadku sesji HTTP.
 • Wystąpienie wycieku pamięci w kodzie aplikacji.
 • Zapobieganie występowaniu pełnego GC z powodu błędu JVM.

25. Jak można rozwiązać problem BRAK PAMIĘCI?

Istnieje możliwość gromadzenia danych w pamięci po włączeniu GC – verbose. Jeśli problem powstał z powodu sesji HTTP, zostanie on automatycznie rozwiązany po upłynięciu limitu czasu sesji. Powinieneś także zweryfikować kod powiązany z obsługą łączności jdbc. Powinieneś także zoptymalizować rozmiar sterty, biorąc pod uwagę obciążenie.


26. Kiedy może wystąpić duże obciążenie procesora?

Jest to stan, który zwykle występuje, gdy pojedynczy wątek lub proces wykorzystuje większą część procesora w nieoczekiwany sposób.


27. Jak można rozwiązać problem związany z dużym obciążeniem procesora?

Na platformie Windows problem dużego użycia procesora można łatwo rozwiązać, korzystając z pslist, a także z eksploratora procesów w celu obserwacji funkcji wykonywanej przez wątek lub proces.


28. Wyjaśnij pojęcie klasteringu?

Klastrowanie to proces grupowania serwerów w celu osiągnięcia wysokiego procentu skalowalności i dostępności.


29. Jaki jest cel grupowania?

Głównym celem realizacji procesu klastrowania jest umożliwienie wysokiej skalowalności i dostępności serwerów. Proces ten pomaga również w prawidłowym równoważeniu obciążenia, a także zapewnia przełączanie awaryjne.


30. Jak może zachodzić komunikacja w klastrze?

Komunikacja poprzez klaster jest możliwa dzięki adresowi IP multiemisji oraz portowi w procesie wysyłania okresowych komunikatów, które zwykle nazywane są komunikatami pulsu.


31. Jakie są różne typy instalacji WebLogic?

Instalacja WebLogic zwykle odbywa się w trzech różnych trybach:

 • Tryb graficzny
 • Tryb konsoli
 • Tryb cichy.

32. Co to jest tryb graficzny?

Jest to rodzaj instalacji wykorzystujący interaktywny interfejs GUI.


33. Co to jest tryb konsoli?

Jest to rodzaj instalacji wykorzystującej interaktywną metodę tekstową.


34. Co to jest tryb cichy?

Jest to metoda instalacji, która nie jest interaktywna i zwykle opiera się na właściwościach .xml – plik.


35. Co to jest transmisja pojedyncza?

Unicast to metoda stosowana w technice klastrowania, w której istnieje główny klaster i każdy serwer powinien wysłać polecenie ping do tego głównego klastra w celu poinformowania, że ​​serwer działa.


36. Co to jest multicast?

Jest to rodzaj systemu klastrowego, w którym nie ma głównego klastra i każdy serwer musi pingować się nawzajem, aby poinformować się o swoim istnieniu. Multicasting wymaga wysłania wielu komunikatów w formie polecenia ping, ponieważ każdy serwer musi poinformować wszystkie pozostałe o swoim istnieniu. Warunek ten stwarza dużą złożoność związaną z metodą w porównaniu z emisją pojedynczą.


37. Co to jest rozmieszczenie sceniczne?

Wdrożenie etapowe to rodzaj procesu, w którym administrator otrzymuje fizyczną kopię, która jest dystrybuowana do innych instancji.


38. Co to jest wdrożenie nieetapowe?

W administratorze nie ma kopii, ale każdy serwer musi skontaktować się bezpośrednio ze źródłem, aby uzyskać element do wdrożenia.


39. Jak sprawdzić numer portu?

Numer portu można sprawdzić za pomocą połączenia netstat-na|grep.


40. Jak znaleźć porty nasłuchowe?

Porty nasłuchiwania można znaleźć za pomocą polecenia netstat-na|grep Listen.


41. Jak sprawdzić wersję Java?

Wersję Java można sprawdzić za pomocą [roo@h1vm/]#Java-version.


42. W jaki sposób jest informowany o dodaniu serwera do klastra?

O dostępności nowego serwera w klastrze rozgłasza serwer WebLogic – klaster.


43. Ile serwerów WebLogic można umieścić na maszynie wieloprocesorowej?

Nie ma ograniczeń co do liczby serwerów.


44. Co to jest tuning aplikacji?

Proces ten obejmuje pulę ejb – wielkość pamięci podręcznej i rekompilację jsp.


45. Co to jest tuning systemu operacyjnego?

Jest to proces konfigurowania parametrów protokołu TCP/IP.


46. ​​Co to jest strojenie serwera podstawowego?

Jest to proces obejmujący dostrojenie menedżera pracy, rozmiaru uchwytu, pakietów wydajności, rozmiaru puli porcji i buforowania zaległości połączeń.


47. Co to jest tuning JVM?

Proces ten obejmuje monitorowanie zbierania śmieci i dostrajanie strategii gc.


48. Czym jest maszyna?

Maszyna jest logiczną reprezentacją maszyny fizycznej.


49. Co to jest Menedżer węzłów?

Menedżer węzłów to usługa Java, która może uruchomić oddzielny proces inny niż proces serwera WebLogic.


50. Co to jest domena?

Domenę można zdefiniować jako grupę składającą się z różnych zasobów serwera WebLogic.

Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim życiu (ustach)

Share

Jeden komentarz

 1. Czy weblogic 10.3 jest kompatybilny z Oracle 19c

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *