50 najpopularniejszych pytań i odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych VB.Net (2024)

Oto pytania i odpowiedzi dotyczące rozmów kwalifikacyjnych w języku Visual Basic .NET zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych kandydatów na programistów VB.NET, którzy chcą zdobyć wymarzoną pracę.

1) Co to są metadane?

Metadane nazywane są „Danymi o zawartości danych” i znajdują się w katalogu bibliotek. W praktyce używa się go na odwrocie książki, aby zobaczyć potrzebny temat.


2) Jaka jest różnica pomiędzy VB i VB.Net?

Poniżej przedstawiono różnice między VB i VB.Net:

VB

VB.Net

Zależne od platformy Niezależny od platformy
VB jest kompatybilny wstecz VB.Net nie jest kompatybilny wstecz
interpretować Język kompilatora
Obsługa wyjątków przez „W przypadku błędu…..Goto” Obsługa wyjątków przez „Try….Catch”
Nie można tworzyć aplikacji wielowątkowych Potrafi tworzyć aplikacje wielowątkowe

 

Bezpłatne pobieranie w formacie PDF: Pytania i odpowiedzi dotyczące wywiadu VB.Net


3) Jaka jest różnica między C# i VB.Net?

Poniższa tabela przedstawia różnice między C# i VB.Net:

VB.Net C#
Parametry opcjonalne są akceptowane Parametry opcjonalne nie są akceptowane
Wielkość liter nie jest uwzględniana Case Sensitive
Nic nie jest używane do zwalniania niezarządzanych zasobów „Używanie” służy do zwalniania niezarządzanych zasobów
Obsługa zarówno strukturalnej, jak i niestrukturalnej obsługi błędów Nieustrukturyzowana obsługa błędów

4) Co to jest przestrzeń nazw?

Przestrzeń nazw to zorganizowany sposób reprezentowania klas, struktur i interfejsów obecnych w języku .NET. Przestrzenie nazw to hierarchicznie uporządkowany indeks biblioteki klas, dostępny dla wszystkich języków .NET.


5) Jakie przestrzenie nazw służą do uzyskiwania dostępu do danych?

Przestrzeń nazw System.Data służy do uzyskiwania dostępu do danych z wymaganego źródła danych i zarządzania nimi. Ta przestrzeń nazw dotyczy tylko danych z określonej bazy danych.


6) Co to jest JIT?

JIT jest określany jako kompilator Just in Time, który jest używany jako część środowiska wykonawczego. Istnieją trzy typy JIT i są to:

 • Przed JIT – Kompiluje się w momencie wdrażania aplikacji
 • Eco-JIT – Kompiluje zwane metodami w czasie wykonywania
 • Normalny JIT – Kompiluje wywołane metody w czasie wykonywania i są kompilowane za pierwszym razem po wywołaniu
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej VB.Net
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej VB.Net

7) Co to jest zespół i jego zastosowanie?

Zespół jest jednym z elementów aplikacji .NET i jest określany jako podstawowa jednostka wszystkich aplikacji .NET. Ten zestaw może być biblioteką DLL lub plikiem wykonywalnym.


8) Jaka jest silna nazwa w asemblerze .NET?

Silna nazwa jest ważną cechą .Net i służy do jednoznacznej identyfikacji współdzielonego zestawu. Silna nazwa rozwiązała problem tworzenia innego obiektu o tej samej nazwie i można go przypisać za pomocą Sn.exe.


9) Jakie są różne rodzaje montażu?

Istnieją dwa rodzaje montażu –

 • Prywatne - Zestaw prywatny jest zwykle używany przez pojedynczą aplikację i jest przechowywany w katalogu aplikacji.
 • Publiczne - Zestaw publiczny lub zestaw współdzielony jest przechowywany w globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC), która może być współdzielona przez wiele aplikacji

10) Jaka jest różnica między przestrzenią nazw a zgromadzeniem?

Montaż to fizyczne grupowanie wszystkich jednostek, a przestrzeń nazw logicznie grupuje klasy. Przestrzeń nazw może mieć wiele zestawów.


11) Co to jest słowo kluczowe INTERNAL w .Net Framework?

Słowo kluczowe INTERNAL jest jednym ze specyfikatorów dostępu, który będzie widoczny w danym zestawie, czyli w pliku DLL. Tworzy to pojedynczy komponent binarny i jest widoczny w całym złożeniu.


12) Co to jest opcja ścisła i opcja jawna?

.Net generalnie umożliwia niejawną konwersję dowolnych typów danych. Aby uniknąć utraty danych podczas konwersji typu danych, używane jest słowo kluczowe Option Strict, które zapewnia powiadomienie w czasie kompilacji o tego typu konwersjach.

Option Explicit to słowo kluczowe używane w pliku do jawnego deklarowania wszystkich zmiennych przy użyciu słów kluczowych deklarujących, takich jak Dim, Private, Public lub Protected. Jeśli niezadeklarowana nazwa zmiennej będzie się powtarzać, w czasie kompilacji wystąpi błąd.


13) Jakie jest zastosowanie nowego słowa kluczowego?

Słowo kluczowe new jest używane z konstruktorem, w którym może zostać użyte jako modyfikator lub operator. Kiedy jest używany jako modyfikator, ukrywa odziedziczony element członkowski przed członkiem klasy bazowej. Kiedy jest używany jako operator, tworzy obiekt do wywoływania konstruktorów.

Dim frm As New Form1 frm.show()

14) Co to jest słowo kluczowe ReDim i jego zastosowanie?

Słowo kluczowe Redim jest używane wyłącznie w przypadku tablic i służy do zmiany rozmiaru jednego lub większej liczby wymiarów szyk co zostało już ogłoszone. Redim może w razie potrzeby zwolnić lub dodać elementy do tablicy.

Dim intArray(7, 7) As Integer
ReDim Preserve intArray(7, 8)
ReDim intArray(7, 7)

15) Co to jest tablica postrzępiona w VB.Net?

Postrzępiona tablica to nic innego jak tablica tablic. Każdy wpis w tablicy jest inną tablicą, w której może znajdować się dowolna liczba elementów.


16) Co to jest manifest?

Manifest to plik tekstowy używany do przechowywania informacji o metadanych zestawów .NET. Typ pliku Manifestu można zapisać jako typ PE. Nazwę zestawu, wersję, kulturę i token klucza można zapisać jako manifest.


17) Jakie są różnice między Dispose i Finalize()?

Metoda Finalize jest wywoływana przez Garbage Collector i pomaga nam uwolnić się od niezarządzanych zasobów. Istnieją inne zasoby, takie jak uchwyty okien, połączenia z bazami danych są obsługiwane przez interfejs iDisposable.

Metoda Dispose jest obsługiwana przez interfejs IDisposable w celu jawnego zwolnienia nieużywanych zasobów. Dsipose można wywołać, nawet jeśli istnieją inne odniesienia do obiektu.


18) Co to jest zbieranie śmieci?

Wyrzucanie elementów bezużytecznych jest również znane jako automatyczne zarządzanie pamięcią i służy do automatycznego odtwarzania dynamicznie przydzielanej pamięci. Usuwanie śmieci odbywa się za pomocą modułu Garbage Collector, który ponownie przetwarza pamięć, jeśli zostanie udowodnione, że pamięć będzie niewykorzystana.


19) Jakie są rodzaje pokoleń w śmieciarce?

Istnieją trzy typy generacji w śmieciarce.

Generacja 0 – Identyfikuje nowo utworzony obiekt, który nigdy nie został oznaczony do kolekcji.

Generacja 1 – Identyfikuje obiekt, który został oznaczony jako kolekcja, ale nie został usunięty.

Generacja 2 – Identyfikuje obiekt, który przetrwał więcej niż jedno przeszukanie pojemnika na śmieci.


20) Jakie jest wyraźne użycie opcji?

Zmienna musi być obowiązkowo zadeklarowana, gdy opcja jawna jest określana jako ON. Jeśli jest wyłączona, zmiennych można używać bez deklaracji.


21) Jaka jest różnica pomiędzy klasami System.String i System.StringBuilder?

Klasy System.string nie można aktualizować i zamiast aktualizować ten obiekt, utworzy ona nowy obiekt typu string. Ale aktualizacja w tym samym obiekcie string jest możliwa dla String. Klasa Stringbuildera. Zatem operacja na konstruktorze ciągów jest szybsza i wydajniejsza niż na klasie ciągów.


22) Jaka jest różnica między int i int32?

Int32 reprezentuje 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem, podczas gdy int nie jest słowem kluczowym używanym w VB.Net.


23) Co to jest tablica mieszająca?

Hashtable ma składać się z elementów zawierających pary kluczy i wartości. Klucze nazywane są indeksami, a szybkie wyszukiwanie wartości można przeprowadzić poprzez przeszukiwanie kluczy.


24) Co to są klasy zagnieżdżone?

Klasa, którą można zadeklarować w zakresie innej klasy. Klasy te wchodzą w zakres załączonej klasy i są dostępne w ramach tej klasy lub zakresu.


25) Co to jest moduł wyliczający?

Enumerator lub Enum to typ wartości z zestawem stałych przypisanych do zestawu listy. Wyliczenie stosuje się, gdy wymagane jest zdefiniowanie więcej niż jednej liczby.


26) Co to jest delegat?

Delegat definiuje się jako obiekt, który może odwoływać się do metody. Ilekroć delegat jest przypisany do metody, zachowuje się dokładnie tak samo jak ta metoda.

Przykład:

public delegate int performaddition(int z, int b);

27) Czym jest globalizacja?

Globalizacja to nic innego jak umiędzynarodowienie aplikacji i lokalizacja aplikacji na inne języki lub kultury. Kultura to nic innego jak połączenie języka (angielskiego) i lokalizacji, takiej jak USA lub Wielka Brytania.


28) Jaka jest różnica między zbiorem danych a czytnikiem danych?

 

Czytnik danych Dataset
Datareader ma dostęp tylko do odczytu danych i jest ustawiony na przesyłanie tylko dalej. Zestaw danych może zawierać więcej niż jedną tabelę z tego samego źródła danych. Przechowuje nawet relacje między tabelami.
Czytnik danych nie może zachować zawartości, ponieważ jest ona przeznaczona tylko do odczytu Zestaw danych może utrwalać zawartość
Czytnik danych to architektura połączona Zbiór danych ma architekturę rozłączoną

29) Jaka jest różnica między typami wartościowymi i referencyjnymi?

Typy wartości bezpośrednio przechowują dane i są przydzielane do stosu. Typ referencyjny przechowuje odniesienie do adresu pamięci wartości i jest przydzielany do sterty.


30) Co to jest TRACE w VB.Net?

TRACE pozwala użytkownikowi zobaczyć szczegółowo, jak kod został wykonany. To mówi, jak działa kod.


31) Co to jest uwierzytelnianie i autoryzacja?

Uwierzytelnianie to proces uzyskiwania danych uwierzytelniających od użytkowników i weryfikacji tożsamości użytkownika. Autoryzacja to proces udzielania dostępu do uwierzytelnionych zasobów. Uwierzytelnienie prowadzi do Autoryzacji.


32) Jakie są rodzaje uwierzytelniania?

Istnieją trzy rodzaje uwierzytelniania i są to:

 • Windows Authentication
 • Uwierzytelnianie formularzy
 • Uwierzytelnianie paszportu

33) Co to jest globalna pamięć podręczna zestawów (GAC)?

GAC jest używany tam, gdzie znajduje się współdzielony zestaw .NET. Jest stosowany w następujących kryteriach:

 • Jeśli zespół .Net ma specjalne wymagania bezpieczeństwa
 • Jeśli aplikacja .Net musi być współdzielona z innymi aplikacjami

34) Co to jest CLR?

CLR, w skrócie Common Language Runtime, stanowi serce platformy .NET. Za wykonanie kodu programu odpowiada środowisko wykonawcze. CLR zajmuje się następującymi kwestiami:

 • Zbieranie śmieci
 • Weryfikacja kodu
 • Bezpieczeństwo dostępu kodu
 • IL (język średniozaawansowany)

35) Co to jest CTS?

CTS to Common Type System, który służy do płynnej komunikacji między językami. Na przykład, jeśli VB ma typ danych Integer, a C++ ma długi typ danych, to te typy danych nie są kompatybilne.

Aby zachować kompatybilność, CTS może być używany jako interfejs pomiędzy dwoma językami.


36) Co to jest CLS?

Specyfikacja języka wspólnego jest podzbiorem CTS i służy do zjednoczenia wszystkich języków w jeden zbiór. Obejmuje to obsługę całego języka .NET w jednej jednostce.


37) Co to jest kod zarządzany?

Kod zarządzany jest używany do działania w środowisku CLR i nazywany jest środowiskiem wykonawczym .NET. Wszystkie języki pośrednie (IL) są ustawione na kod zarządzany.


38) Co to jest serializacja w .Net?

Serializację definiuje się jako proces konwersji obiektu na strumień bajtów. Służy głównie do transportu przedmiotów.


39) Ile języków obsługuje .Net?

Poniżej znajdują się języki obsługiwane przez VB.Net:

 • C#
 • VB.Net
 • COBOL
 • Perl

40) Jaka jest różnica pomiędzy metodą Convert.tostring i i.tostring?

Convert.tostring obsługuje wartość Null, a i.tostring nie obsługuje wartości null.


41) Jakie są dwie główne części .NET?

Są to – Common Language Runtime (CLR) i biblioteka klas .NET Framework.


42) Jaka jest różnica między wątkiem a procesem?

Wątek służy do wykonywania więcej niż jednego programu na raz. Natomiast Process wykonuje pojedynczy program na raz.


43) Co to jest mocne i słabe pisanie?

Typ silny sprawdza typy zmiennych w czasie kompilacji, a typ słaby sprawdza typy systemu tak późno, jak to możliwe, co jest niczym innym jak czasem wykonania.


44) Ile języków .NET może zawierać pojedyncza biblioteka DLL .NET?

Tylko jeden język będzie obsługiwany przez jedną bibliotekę DLL.


45) Jaka jest klasa umożliwiająca dostęp do elementu za pomocą klucza Unique?

Tabela mieszająca to klasa kolekcji, która umożliwia dostęp do elementu za pomocą klucza Unique.


46) Co to jest bezpieczeństwo kodu?

Struktura .NET zapewnia funkcje bezpieczeństwa chroniące kod przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Istnieją dwa rodzaje zabezpieczeń w .NET:

 • Bezpieczeństwo oparte na rolach — autoryzuje użytkownika
 • Bezpieczeństwo dostępu do kodu – chroni zasoby systemowe przed nieautoryzowanymi wywołaniami

47) Do czego używana jest biblioteka DLL Microsoft Czas działania .NET?

Plik Mscoree.dll jest używany w bibliotece DLL środowiska uruchomieniowego Microsoft .NET.


48) Ile klas może zawierać biblioteka DLL?

W bibliotece DLL może znajdować się nieograniczona liczba klas.


49) Jak możemy przechowywać dane dziesiętne w .NET?

BinaryWriter służy do przechowywania danych dziesiętnych w .NET.


50) Co to jest głęboka kopia?

Głębokie kopiowanie to nic innego jak utworzenie nowego obiektu, a następnie skopiowanie niestatycznych pól bieżącego obiektu do nowego obiektu.

Te pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej pomogą również w Twoim życiu (ustach)

Udostępnianie

Komentarze 7

 1. Avatar Anjali Sethi mówi:

  Napisałeś to vb. net jest niezależny od platformy i służy zarówno do obsługi błędów strukturalnych, jak i nieustrukturyzowanych,
  Ale w quizie, dlaczego zaznaczyłeś to źle?

 2. Avatar Devendra Kumar Nagayach mówi:

  Proszę poprawić 2 konflikty. po pierwsze, w odpowiedzi na pytanie mówisz, że vb.net jest niezależny od platformy, ale w quizie mówisz, że vb.net nie jest językiem niezależnym od platformy, po drugie vb.net obsługuje błędy strukturalne i niestrukturalne, ale w quizie mówisz, że obsługuje tylko ustrukturyzowaną obsługę błędów.

  1. Quiz zawierał błędy. Naprawiono teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *